Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
21 Февруари 2017   Прочитания: 51
Протокол от заседание на УС проведено на 21.02.2017г.

07 Февруари 2017   Прочитания: 77
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 21.02.2017 г. (вторник) от 13,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на трети етаж в сградата на община Минерални бани.

20 Януари 2017   Прочитания: 39
Протокол от заседание на УС проведено на 20.01.2017г.

06 Януари 2017   Прочитания: 291
ЗА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИНЕРАЛНИ БАНИ-ЧЕРНООЧЕНЕ“ ЗА 2017 ГОДИНА одобрен с решение на УС по протокол № 2 от 27.12.2016г.

06 Януари 2017   Прочитания: 157
На 29.11.2016 год. между СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-188 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на териториите на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

27 Декември 2016   Прочитания: 31
Протокол от заседание на УС проведено на 27.12.2016г.

09 Декември 2016   Прочитания: 37
Протокол от заседание на УС проведено на 09.12.2016г.

23 Ноември 2016   Прочитания: 45
Протокол от заседание на УС проведено на 23.11.2016г.

05 Октомври 2016   Прочитания: 42
Протокол от заседание на УС проведено на 05.10.2016г.

19 Май 2016   Прочитания: 45
На 26 май 2016 г. от 10.00 ч. в Минерални бани ще се проведе Третото обществено обсъждане на проект на Стратегията за ВОМР на общините Минерални бани и Черноочене. На него ще бъде представен последния вариант на Стратегията за ВОМР мерки от ПРСР 2014 – 2020, както и инвестиционните приоритети/операции от ОПИК.

12 Май 2016   Прочитания: 48
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

12 Май 2016   Прочитания: 47
за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Местна стратегия за развитие /МСР/ на Местна инициативна група - Общини Минерални бани и Черноочене

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.