Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
19 Юли 2019   Прочитания: 72
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.056 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

14 Юни 2019   Прочитания: 57
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 13.06.2019 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 34/13.06.2019 г.

13 Юни 2019   Прочитания: 94
Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ подписа първия си договор на 10.06.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството на икономиката. То е по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

12 Юни 2019   Прочитания: 96

дата на откриване: 12.06.2019 г.
дата на приключване: 19.06.2019 г.
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане повторно проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“...

08 Май 2019   Прочитания: 160
На 02.05.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.114 по Мярка 6.4.1 - „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 107
На 22 април 2019 г., в 17.00 ч. приключи втория прием на проектни предложения, по процедура с № BG16RFOP002-2.030 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, мярка ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подадени са общо 4 проектни предложения. Наличният остатъчен бюджет по процедурата е: 501 055.20 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 10 %.

25 Април 2019   Прочитания: 117
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 86
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.100 по Мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

24 Април 2019   Прочитания: 90
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 23.04.2019 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 31/23.04.2019 г.

24 Април 2019   Прочитания: 117
Протокол № 31 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 23.04.2019 г.

02 Април 2019   Прочитания: 104
Протокол № 30 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

02 Април 2019   Прочитания: 118
Протокол № 29ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене