Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
02 Октомври 2019   Прочитания: 42
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ приключи оценката на постъпилите проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване 19.08.2019 г., по процедура с № BG16RFOP002-2.056 МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка ОПИК "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР.

25 Септември 2019   Прочитания: 44
На 20.09.2019 г. и 21.09.2019 г., в община Минерални бани, МИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе двудневно обучение за местни лидери на ТЕМА: „Подготовка/изпълнение и отчитане на проектни предложения, с фокусиране върху начина на подаване на пакета документи необходим за кандидатстване през ИСУН 2020“.

25 Септември 2019   Прочитания: 45
На 18.09.2019 г. и 19.09.2019 г., в община Черноочене, МИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе двудневно обучение за местни лидери на ТЕМА: „Подготовка/изпълнение и отчитане на проектни предложения, с фокусиране върху начина на подаване на пакета документи необходим за кандидатстване през ИСУН 2020“.

25 Септември 2019   Прочитания: 44
МИГ „Минерални бани – Черноочене“, проведе поредица от информационни срещи по населени места на територията на община Минерални бани и община Черноочене, както следва:

27 Август 2019   Прочитания: 105
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. МИГ „Минерални бани - Черноочене“ ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията...

21 Август 2019   Прочитания: 62
Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г.

21 Август 2019   Прочитания: 43
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г.

19 Юли 2019   Прочитания: 193
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.056 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

14 Юни 2019   Прочитания: 102
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 13.06.2019 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 34/13.06.2019 г.

13 Юни 2019   Прочитания: 172
Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ подписа първия си договор на 10.06.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството на икономиката. То е по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

12 Юни 2019   Прочитания: 109

дата на откриване: 12.06.2019 г.
дата на приключване: 19.06.2019 г.
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане повторно проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“...

08 Май 2019   Прочитания: 215
На 02.05.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.114 по Мярка 6.4.1 - „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от стратегията за ВОМР на МИГ.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене