Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
[ днес ]   Прочитания: 2
Управителнят съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани всички заинтересовани лица - местни лидери на организирано обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ включени в Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

[ днес ]   Прочитания: 1
В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сдружение „МИГ Минерални бани – Черноочене“ ще проведе информационни срещи както следва:

02 Октомври 2018   Прочитания: 25

дата на откриване: 02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ "Минерални бани - Черноочене"...

02 Октомври 2018   Прочитания: 24

дата на откриване: 02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.100 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

01 Октомври 2018   Прочитания: 67
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

28 Септември 2018   Прочитания: 28
С Протокол № 17 от 27.09.2018 г. УС на МИГ „Минерални бани – Черноочене” одобри Списък на външни-експерти оценители към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене”

28 Септември 2018   Прочитания: 34
Протокол № 17 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 27.09.2018 г.

05 Септември 2018   Прочитания: 33
Протокол № 16 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 04.09.2018 г.

03 Септември 2018   Прочитания: 48
На 27.08.2018 г., беше подписано Допълнително споразумение № РД 50-188/27.08.2018г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) № РД 50 – 188/29.11.2016 г.

27 Август 2018   Прочитания: 30
Протокол № 15 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 24.08.2018 г.

27 Август 2018   Прочитания: 31
Индикативен годишен работен график за прием на проекти по мерки от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2019 г., приет с Решение на Управителния съвет, съгласно Протокол № 15 от 24.08.2018 г.

27 Август 2018   Прочитания: 27
Актуализиран Индикативен годишен работен график за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2018 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 15 от 24.08.2018 г. /под формата на линк/

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене