Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
13 Февруари 2018   Прочитания: 25
Протокол № 11ОС от заседание на ОС, което е проведено на 12.02.2018 г.

02 Февруари 2018   Прочитания: 36
ОБОСНОВКА за искана промяна на Споразумение за изпълнениена стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

23 Януари 2018   Прочитания: 60
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

16 Януари 2018   Прочитания: 57
Протокол № 10 от заседание на УС проведено на 15.01.2018г.

22 Декември 2017   Прочитания: 57
На 21.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Караманци, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 9 души.

22 Декември 2017   Прочитания: 46
На 21.12.2017г. от 10:00 часа в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души.

21 Декември 2017   Прочитания: 100
На 20.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Комунига, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 11 души.

21 Декември 2017   Прочитания: 97
На 20.12.2017г. от 10:00 часа в с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9, заседателна зала на общинска администрация община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души.

20 Декември 2017   Прочитания: 107
На 18.12.2017г. и 19.12.2017г. се проведе двудневно обучение за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Подготовка на проектни предложения по мярка 7.2, 7.5 и 7.6 към СВОМР на МИГ Минерални бани - Черноочене, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

18 Декември 2017   Прочитания: 69
На 16.12.2017г. и 17.12.2017г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Прилагане на процедури за подбор на проекти към СВОМР на МИГ Минерални бани - Черноочене, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

14 Декември 2017   Прочитания: 48
На 12.12.2017г. и 13.12.2017г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Стратегическо и оперативно управление на МИГ, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

13 Декември 2017   Прочитания: 56
На 11.12.2017г. и 12.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в община Минерални бани. Бяха поканени представители от общинска администрация на община Минерални бани, училища, читалища и НПО на територията на община Минерални бани. Обучението бе реализирано във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Общините Минерални бани и Черноочене“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от ЕЗФРСР.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене