Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
18 Февруари 2019   Прочитания: 3
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

15 Февруари 2019   Прочитания: 24
относно Процедура с № BG06RDNP001-19.114,
мярка 6.4.1.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Във връзка с констатирана допусната техническа грешка в Приложение № 1 – „Основна информация за проектното предложение“, по Процедура с № BG06RDNP001-19.114, мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ качена в ИСУН 2020, в т. VI. Заявено изпълнение на критериите за подбор, и във Форма за наблюдение в същото Приложение № 1, исканата информация до някъде се припокрива с тази по Приложение № 10 – Формуляр за мониторинг от Документи към Условия за изпълнение, във връзка с което бе взето решение от УС тази форма да бъде премахната.

15 Февруари 2019   Прочитания: 11
Протокол № 25 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 14.02.2019 г.

14 Февруари 2019   Прочитания: 2
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

13 Февруари 2019   Прочитания: 3
Протокол № 24ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 12.02.2019 г.

28 Януари 2019   Прочитания: 3
Актуализация на ИГРГ за 2019 г.

28 Януари 2019   Прочитания: 3
Протокол № 23 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 31.12.2018 г.

25 Януари 2019   Прочитания: 25
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2019 г. (вторник) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

01 Януари 2019   Прочитания: 34
Протокол № 22 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 31.12.2018 г.

31 Декември 2018   Прочитания: 94
На 28.12.2018г. от 10:00ч. се проведе „Годишна конференция с информационен базар за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи“ в с. Минерални бани, хотел „Изворите“, община Минерални бани.

21 Декември 2018   Прочитания: 61
На 19.12.2018г. и 20.12.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи за подготовка на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“...

21 Декември 2018   Прочитания: 73
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общините Минерални бани и Черноочене“ има удоволствието да Ви покани на Годишна конференция с информационен базар на която ще се представи дейността на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене