Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
31 Октомври 2023   Прочитания: 65
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с ВТОРИ КРАЕН СРОК за кандидатстване

31 Октомври 2023   Прочитания: 66
а подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

11 Септември 2023   Прочитания: 127
за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

08 Септември 2023   Прочитания: 117
В изпълнение на дейностите по проект „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ за програмен период 2021-2027 г." по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., в периода от 21 август до 5 септември т.г., МИГ осъществи 3 обучения и 6 работни срещи в населени места на територията на двете общини.

14 Август 2023   Прочитания: 148
Местната инициативна група „Общини Минерални бани и Черноочене“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2016 г. с предмет „Реализиране на дейности повишаващи качеството на живот на територията на МИГ и подобряване на заетостта“

09 Август 2023   Прочитания: 117
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

08 Август 2023   Прочитания: 194
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-508 – ВТОРИ ПРИЕМ – удължен краен срок

10 Юли 2023   Прочитания: 209
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че УДЪЛЖАВА първи краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване

10 Юли 2023   Прочитания: 208
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.767 – по ПРИЕМ ПО ПЪРВИ с УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

19 Юни 2023   Прочитания: 180
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец ЮЛИ, АВГУСТ и СЕПТМВРИ 2023 г., МИГ „Минерални бани - Черноочене“, ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

13 Юни 2023   Прочитания: 239
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.508 по ВТОРИ краен срок за кандидатстване

06 Юни 2023   Прочитания: 184
ИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене