Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
25 Април 2023   Прочитания: 112

дата на откриване: 25.04.2023 г.
дата на приключване: 02.05.2023 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.767 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с няколко срока за кандидатстване.

20 Април 2023   Прочитания: 41
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.596 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

20 Март 2023   Прочитания: 106
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА първия краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.730 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” до 05.04.2023 г., 17:00 ч.

14 Март 2023   Прочитания: 115
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.596 МИГ „Минерални бани – Чернооченве“ – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

30 Януари 2023   Прочитания: 159
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.730 с няколко крайни срока за кандидатстване

30 Януари 2023   Прочитания: 135
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.595 с няколко крайни срока за кандидатстване

25 Януари 2023   Прочитания: 94
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

13 Януари 2023   Прочитания: 98

дата на откриване: 13.01.2023 г.
дата на приключване: 20.01.2023 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.596 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

05 Декември 2022   Прочитания: 81

дата на откриване: 05.12.2022 г.
дата на приключване: 12.12.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.730 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

05 Декември 2022   Прочитания: 88

дата на откриване: 05.12.2022 г.
дата на прикрюбмане: 12.12.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.595 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с един краен срок за кандидатстване.

29 Ноември 2022   Прочитания: 203
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че е УДЪЛЖЕНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

29 Ноември 2022   Прочитания: 210
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” УДЪЛЖАВА крайния срок по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.636 - ПРИЕМ ПО ВТОРИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене