Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
11 Декември 2018   Прочитания: 11
На 11.12.2018г. от 09:00 часа в с. Татарево, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

10 Декември 2018   Прочитания: 36
На 07.12.2018г. и 08.12.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема: „Подготовка на проектни предложения по мерките 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“...

10 Декември 2018   Прочитания: 44
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене“ открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

03 Декември 2018   Прочитания: 25
На 01.12.2018г. и 02.12.2018г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: „Изграждане на институционален капацитет за управление на МИГ, разглеждане и оценка на проектни предложения подадени за финансиране по СВОМР“...

03 Декември 2018   Прочитания: 18
На 29.11.2018г. и 30.11.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери свързани с подготовката на проектни предложения по обявена Процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“...

03 Декември 2018   Прочитания: 50
МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

03 Декември 2018   Прочитания: 45
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

15 Ноември 2018   Прочитания: 64
Актуализиран Индикативен годишен работен график за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2018 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 20 от 14.11.2018 г.

15 Ноември 2018   Прочитания: 35
Протокол № 20 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 14.11.2018 г.

14 Ноември 2018   Прочитания: 56
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че на 29 - 30.11.2018г. и през месец ДЕКЕМВРИ 2018г. МИГ „Минерални бани - Черноочене“ ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

09 Ноември 2018   Прочитания: 59
На 07.11.2018г. и 08.11.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери свързани с подготовката на проектни предложения по обявена Процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020 г. в НЧ „Пробуда 1952“ в с. Черноочене, община Черноочене. На обучението присъстваха 15 души.

09 Ноември 2018   Прочитания: 51
На 07.11.2018г. от 11:00 часа в НЧ „Пробуда 1952“ на с. Черноочене, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене