Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
05 Декември 2022   Прочитания: 63

дата на откриване: 05.12.2022 г.
дата на приключване: 12.12.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.730 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

05 Декември 2022   Прочитания: 67

дата на откриване: 05.12.2022 г.
дата на прикрюбмане: 12.12.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.595 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с един краен срок за кандидатстване.

29 Ноември 2022   Прочитания: 56
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че е УДЪЛЖЕНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

29 Ноември 2022   Прочитания: 53
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” УДЪЛЖАВА крайния срок по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.636 - ПРИЕМ ПО ВТОРИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

25 Октомври 2022   Прочитания: 88
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.636с няколко крайни срока за кандидатстване

25 Август 2022   Прочитания: 155
правителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец СЕПТЕМВРИ 2022 г., МИГ „Минерални бани - Черноочене“, ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие съгласно график.

17 Август 2022   Прочитания: 163
Приключи изпълнението на дейностите по проект с № BG06RDNP001-19.110-0003, по подмярка4.1 „Инвестиции в земеделски стопансва“по процедура чрез подбор по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020г., с наименование: „Закупуване на телескопичен товарач...

02 Август 2022   Прочитания: 167
На 01.08.2022 г., в 17.00 ч. приключи прием на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене”.

28 Юни 2022   Прочитания: 149
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

28 Юни 2022   Прочитания: 235
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” открива процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

22 Юни 2022   Прочитания: 140
Относно прехвърляне на средства между мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

22 Юни 2022   Прочитания: 135
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.07.2022 г. (петък) от 10,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене