Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
15 Март 2019   Прочитания: 48
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

13 Март 2019   Прочитания: 34
На 11 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи първия прием на проектни предложения, по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", организиран от МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Подадени са общо 16 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет по процедурата е: 1 584 222.00 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 25 %.

07 Март 2019   Прочитания: 27
На 5 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи първия краен срок за прием на проектни предложения, по мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", организиран от МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Подадени са общо 5 проекта. Наличният бюджет по процедурата е: 410 724,00 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 50 %.

07 Март 2019   Прочитания: 30
На 5 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи приема за представяне на проектни предложения по процедурата на МИГ „Минерални бани – Черноочене” - мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.. Кандидати по мярката могат да бъдат общини и неправителствени организации с инвестиции в публична инфраструктура, като улици, паркове, социални, спортни, културни и образователни обекти.

19 Февруари 2019   Прочитания: 69
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

18 Февруари 2019   Прочитания: 49
ИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че тече втори краен срок за прием на проектни предложения по мярка ОПИК от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG16RFOP002-2.030 - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

18 Февруари 2019   Прочитания: 49
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

15 Февруари 2019   Прочитания: 95
относно Процедура с № BG06RDNP001-19.114,
мярка 6.4.1.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Във връзка с констатирана допусната техническа грешка в т. VI. Заявено изпълнение на критериите за подбор от Приложение № 1 – „Основна информация за проектното предложение“, по Процедура с № BG06RDNP001-19.114, мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ качена в ИСУН 2020, и установяване наличието на дублираща са информация във Формата за наблюдение и оценка на проектни предложения в същото Приложение № 1, в която исканата информация до някъде се припокрива с тази в Приложение № 22 – Формуляр за мониторинг от Документи за попълване към Условия за кандидатстване, бе взето решение от УС да бъде отстранена допуснатата техническа грешка и Формата за наблюдение и оценка да бъде премахната от Приложение № 1.

15 Февруари 2019   Прочитания: 66
Протокол № 25 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 14.02.2019 г.

14 Февруари 2019   Прочитания: 50
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

13 Февруари 2019   Прочитания: 51
Протокол № 24ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 12.02.2019 г.

28 Януари 2019   Прочитания: 47
Актуализация на ИГРГ за 2019 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене