Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
13 Декември 2017   Прочитания: 6
На 11.12.2017г. и 12.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в община Минерални бани. Бяха поканени представители от общинска администрация на община Минерални бани, училища, читалища и НПО на територията на община Минерални бани. Обучението бе реализирано във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Общините Минерални бани и Черноочене“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от ЕЗФРСР.

11 Декември 2017   Прочитания: 7
На 09.12.2017г. и 10.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно на тема: Прилагане на мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани. На обучението присъстваха и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

11 Декември 2017   Прочитания: 2
На 08.12.2017г. и 09.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в с. Караманци, община Минерални бани.

07 Декември 2017   Прочитания: 40
На 04.12.2017г. и 05.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Черноочене.

04 Декември 2017   Прочитания: 27
На 01.12.2017г. и 02.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Минерални бани.

29 Ноември 2017   Прочитания: 28
Публикувана е Актуализирана индикативна годишна работна програма(ИГРП) за 2018г. утвърден от УС съгласно протокол № 9/27.11.2017г.

28 Ноември 2017   Прочитания: 98
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец ДЕКЕМВРИ 2017г. МИГ „Минерални бани - Черноочене“ ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

16 Ноември 2017   Прочитания: 80
Управителнят съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани всички заинтересовани лица - земеделски производители, на организирани обучения във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. включени в Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“

31 Август 2017   Прочитания: 107
Протокол от заседание на УС проведено на 31.08.2017г.

23 Август 2017   Прочитания: 101
Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ Минерални бани - Черноочене” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

09 Август 2017   Прочитания: 109
На основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 година и във връзка с изпълнение на чл.11, т.3 от Споразумение № РД 50-188/29.11.2016 г. за Водено от общностите местно развитие, МИГ "Минерални бани - Черноочене" публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

28 Юни 2017   Прочитания: 133
Актуализиран е ИГРП за 2017г. одобрен от УС съгласно протокол № 6 от 26.06.2017г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.