Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
28 Май 2018   Прочитания: 43
по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020г.

14 Май 2018   Прочитания: 100
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 28.05.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

11 Май 2018   Прочитания: 97
Протокол № 13 от 10.05.2018 г. от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене"

20 Март 2018   Прочитания: 405
за конкурс на външни експерти - оценители от СНЦ 'МИГ Минерални бани - Черноочене'

16 Март 2018   Прочитания: 140
Протокол № 12 от 15.03.2018 г. от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене"

13 Февруари 2018   Прочитания: 194
Протокол № 11ОС от заседание на ОС, което е проведено на 12.02.2018 г.

02 Февруари 2018   Прочитания: 203
ОБОСНОВКА за искана промяна на Споразумение за изпълнениена стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

23 Януари 2018   Прочитания: 248
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

16 Януари 2018   Прочитания: 213
Протокол № 10 от заседание на УС проведено на 15.01.2018г.

22 Декември 2017   Прочитания: 219
На 21.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Караманци, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 9 души.

22 Декември 2017   Прочитания: 207
На 21.12.2017г. от 10:00 часа в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души.

21 Декември 2017   Прочитания: 275
На 20.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Комунига, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 11 души.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене