Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
08 Март 2021   Прочитания: 56
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура прием на проектни предложения по мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

08 Март 2021   Прочитания: 71
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”.

02 Февруари 2021   Прочитания: 78
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА крайния срок за прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.327 МИГ „Минерални бани – Черноочене” „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” до 15.02.2021 г., 17:00 ч.

28 Януари 2021   Прочитания: 68
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2021 г. (петък) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

11 Януари 2021   Прочитания: 174

дата на откриване: 11.01.2021 г.
дата на приключване: 18.01.2021 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06DNP001-19.326 на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".

17 Декември 2020   Прочитания: 305
На 10.12.2020 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с един краен срок за кандидатстване от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене".

15 Декември 2020   Прочитания: 92
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА ТРЕТИ краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.110 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” до 01.03.2021 г., 17:00 ч.

18 Ноември 2020   Прочитания: 141
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.110 - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"- трети прием

02 Ноември 2020   Прочитания: 244
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “, чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие.

02 Ноември 2020   Прочитания: 147
На 26.10.2020 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за ВОМР на МИГ по ВТОРИ краен срок

01 Октомври 2020   Прочитания: 162
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА ВТОРИ краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ до 31.10.2020 г., 17:00 ч.

01 Октомври 2020   Прочитания: 154
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА ВТОРИ краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.325 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” до 30.11.2020 г., 17:00 ч.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене