Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
26 Август 2021   Прочитания: 204
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец СЕПТЕМВРИ 2021 г., МИГ „Минерални бани - Черноочене“, ще проведе обучения и информационни срещи...

29 Април 2021   Прочитания: 67
Относно възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност.

29 Април 2021   Прочитания: 290
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 19.05.2021 г. (сряда) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

19 Април 2021   Прочитания: 309
МИГ "Минерални бани - Черноочене“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група.

08 Април 2021   Прочитания: 277
На 06.04.2021 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с един краен срок за кандидатстване от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене".

08 Март 2021   Прочитания: 344
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура прием на проектни предложения по мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

08 Март 2021   Прочитания: 413
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”.

02 Февруари 2021   Прочитания: 358
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА крайния срок за прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.327 МИГ „Минерални бани – Черноочене” „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” до 15.02.2021 г., 17:00 ч.

28 Януари 2021   Прочитания: 336
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2021 г. (петък) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

11 Януари 2021   Прочитания: 245

дата на откриване: 11.01.2021 г.
дата на приключване: 18.01.2021 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06DNP001-19.326 на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".

17 Декември 2020   Прочитания: 594
На 10.12.2020 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с един краен срок за кандидатстване от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене".

15 Декември 2020   Прочитания: 364
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА ТРЕТИ краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.110 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” до 01.03.2021 г., 17:00 ч.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене