Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
28 Юни 2022   Прочитания: 7
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

28 Юни 2022   Прочитания: 49
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” открива процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

01 Юни 2022   Прочитания: 97
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.2.

01 Юни 2022   Прочитания: 83
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.508 с няколко крайни срока за кандидатстване

06 Април 2022   Прочитания: 174

дата на откриване: 06.04.2022 г.
дата на приключване: 13.04.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.636 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с няколко срока за кандидатстване.

24 Март 2022   Прочитания: 202

дата на откриване: 24.03.2022 г.
дата на приключване: 31.03.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.229 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на ламки стопанства“ с един краен срок за кандидатстване.

24 Март 2022   Прочитания: 193

дата на откриване: 24.03.2022 г.
дата на приключване: 31.03.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.595 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с няколко срока за кандидатстване.

16 Март 2022   Прочитания: 211

дата на откриване: 16.03.2022 г.
дата на приключване: 23.03.2022 г.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/ 29.11.2016 г., СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене", публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.595 МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с един краен срок за кандидатстване.

15 Март 2022   Прочитания: 87
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.03.2022 г. (сряда) от 10,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

25 Януари 2022   Прочитания: 189
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 10.02.2022 г. (петък) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

26 Август 2021   Прочитания: 367
Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец СЕПТЕМВРИ 2021 г., МИГ „Минерални бани - Черноочене“, ще проведе обучения и информационни срещи...

29 Април 2021   Прочитания: 107
Относно възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене