Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
31 Август 2017   Прочитания: 65
Протокол от заседание на УС проведено на 31.08.2017г.

23 Август 2017   Прочитания: 68
Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ Минерални бани - Черноочене” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

09 Август 2017   Прочитания: 70
На основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 година и във връзка с изпълнение на чл.11, т.3 от Споразумение № РД 50-188/29.11.2016 г. за Водено от общностите местно развитие, МИГ "Минерални бани - Черноочене" публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

28 Юни 2017   Прочитания: 103
Актуализиран е ИГРП за 2017г. одобрен от УС съгласно протокол № 6 от 26.06.2017г.

28 Юни 2017   Прочитания: 76
Протокол от заседание на УС проведено на 26.06.2017г.

28 Април 2017   Прочитания: 90
Протокол от заседание на УС проведено на 28.04.2017г.

21 Февруари 2017   Прочитания: 166
Протокол от заседание на УС проведено на 21.02.2017г.

07 Февруари 2017   Прочитания: 168
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 21.02.2017 г. (вторник) от 13,00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на трети етаж в сградата на община Минерални бани.

20 Януари 2017   Прочитания: 127
Протокол от заседание на УС проведено на 20.01.2017г.

06 Януари 2017   Прочитания: 403
ЗА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИНЕРАЛНИ БАНИ-ЧЕРНООЧЕНЕ“ ЗА 2017 ГОДИНА одобрен с решение на УС по протокол № 2 от 27.12.2016г.

06 Януари 2017   Прочитания: 352
На 29.11.2016 год. между СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-188 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на териториите на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

27 Декември 2016   Прочитания: 119
Протокол от заседание на УС проведено на 27.12.2016г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.