Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
20 Февруари 2024   Прочитания: 5
МИГ „Минерални бани - Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че УДЪЛЖАВА ТРЕТи краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.

20 Февруари 2024   Прочитания: 7
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ , чрез стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони, чрез европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

26 Януари 2024   Прочитания: 71
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

17 Януари 2024   Прочитания: 63
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване

17 Януари 2024   Прочитания: 56
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.767 – ПРИЕМ ПО ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

17 Януари 2024   Прочитания: 62
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.508 по ТРЕТИ краен срок за кандидатстване

31 Октомври 2023   Прочитания: 132
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с ВТОРИ КРАЕН СРОК за кандидатстване

31 Октомври 2023   Прочитания: 150
а подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

11 Септември 2023   Прочитания: 174
за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

08 Септември 2023   Прочитания: 173
В изпълнение на дейностите по проект „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ за програмен период 2021-2027 г." по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., в периода от 21 август до 5 септември т.г., МИГ осъществи 3 обучения и 6 работни срещи в населени места на територията на двете общини.

14 Август 2023   Прочитания: 221
Местната инициативна група „Общини Минерални бани и Черноочене“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2016 г. с предмет „Реализиране на дейности повишаващи качеството на живот на територията на МИГ и подобряване на заетостта“

09 Август 2023   Прочитания: 168
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене