Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
15 Февруари 2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

относно Процедура с № BG06RDNP001-19.114,

мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Във връзка с констатирана допусната техническа грешка в  т. VI. Заявено изпълнение на критериите за подбор от Приложение № 1 – „Основна информация за проектното предложение“, по Процедура с № BG06RDNP001-19.114, мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ качена в ИСУН 2020, и установяване наличието на дублираща са информация във Формата за наблюдение и оценка на проектни предложения в същото Приложение № 1, в която исканата информация до някъде се припокрива с тази в Приложение № 22 – Формуляр за мониторинг от Документи за попълване към Условия за кандидатстване, бе взето решение от УС да бъде отстранена допуснатата техническа грешка и Формата за наблюдение и оценка да бъде премахната от Приложение № 1.

С оглед уеднаквяване на информацията в Условията за кандидатстване, и в Приложение № 1 от Документи за попълване, УС на МИГ взе решение на основание чл. 15 от Устава на Сдружението, във връзка с чл. 46а, ал. 6, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за отстраняване на допусната очевидна техническа грешка, като своевременно уведоми УО на ПРСР, и Приложение № 1 – „Основна информация за проектното предложение“ от Условия за кандидатстване - Приложения/Документи за попълване по Процедура с № BG06RDNP001-19.114 бе заменен с коригирания вариант в ИСУН 2020 на 15.02.2019 г.

Пълният актуален пакет документи за КАНДИДАТСТВАНЕ може да намерите на следния адрес: http://www.migmineralnibani.com/?pid=2,2&id_news=90

Прочитания: 170 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене