Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
2 проекта са подадени по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в ИСУН 2020 пред МИГ „Минерални бани – Черноочене”
07 Март 2019

На 5 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи приема за представяне на проектни предложения по процедурата  на МИГ „Минерални бани – Черноочене” - мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  по  ПРСР 2014 – 2020 г..  Кандидати по мярката могат да бъдат общини и неправителствени организации  с инвестиции в публична инфраструктура, като   улици, паркове, социални, спортни, културни и образователни обекти.

В рамките на първия прием са постъпили 2 проектни предложения. Общият бюджет по мярката е 293 375,00 лв.

Следващата стъпка е сформиране на оценителна комисия, която ще извърши оценката и класирането, в срок до 30 работни дни от крайния срок за подаване на проектни предложения.

Прочитания: 75 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене