Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
В рамките на втори краен срок 22.04.2019 г. 17.00 ч., са подадени 4 /четири/ броя проектни предложения пред МИГ „Минерални бани – Черноочене” по процедура с № BG16RFOP002-2.030 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, мярка ОПИК 2014-2020 г.
25 Април 2019

На 22 април 2019 г., в 17.00 ч. приключи втория прием на проектни предложения, по процедура с № BG16RFOP002-2.030 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, мярка ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подадени са общо 4 проектни предложения. Наличният остатъчен бюджет по процедурата е:  501 055.20  лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 10 %.

Подадените проекти предвиждат инвестиции в 3 населени места от Община Черноочене.

На 23.04.2019 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерти - оценители, която в периода от 23 април до 10 юни 2019 г. ще извърши оценката по етап АСД и етап ТФО, и класирането на проектите.

Прочитания: 196 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене