Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“
13 Юни 2019

Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ подписа първия си договор на 10.06.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството на икономиката. То е по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ -  „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020), с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на БФП на одобрения за финансиране проект е  320 392.80 лева, а стойността на общо допустимите разходи възлиза на  355 992.00 лева.

Сключен е договор със следния бенефициент и проектнои предложение: 

„БАМЕС“ ЕООД – с. Черноочене  – „Подобряване на производствения капацитет на „БАМЕС“ ЕООД“

Със спечелените средства в рамките на проекта, фирмата ще подоби качеството на произвежданите продукти и ще затвърди позициите си на настоящите пазари и навлизане на нови такива, ще се създадат нови работни места и ще се подобри производственият капацитет и конкурентоспособността на предприятието. 

Прочитания: 228 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене