Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ приключи оценката на постъпилите проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване 19.08.2019 г.
02 Октомври 2019

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ приключи оценката на постъпилите проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване 19.08.2019 г., по процедура с № BG16RFOP002-2.056 МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка ОПИК "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР.
 
На 26.09.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG16RFOP002-2.056 МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка ОПИК "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР от стратегията за ВОМР на МИГ.
 
Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. Списък на предложените за финансиране проекти, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП),  е публикуван в раздел "Оценка на проекти" на www.migmineralnibani.com 
 
След извършената оценка от КППП и одобрения размер на БФП за проектните предложения подадени в срока за кандидатстване, по процедурата наличният остатъчен бюджет е в размер на 25 337,14 лева.  
 
По реда на ПМС № 161 от 04.07.2016г., предстои УО на ОПИК 2014-2020 г., да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Прочитания: 254 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене