Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ЧРЕЗ СВОМР НА МИГ "МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ" ПО ПРСР 2014-2020 г.
12 Май 2020

  [Още снимки]

МИГ "Минерални бани - Черноочене“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ по подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на ЗП "Бахар Рущи", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 131 622,59 лв. с ДДС.
На 11.05.2020 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Срокът за изпълненение на проектните дейности е 36 месеца, считано от 11.05.2020 г. до 11.05.2023 г.
Чрез проекта ще изгради оранжерия и постройка за съхранение на селскостопанска продукция в землището на с. Пчеларово, община Черноочене.

Прочитания: 110 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене