Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБОСНОВКА
19 Юни 2020

ОБОСНОВКА

за искана промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. изменен с Допълнителни споразумениия от 25.05.2018 г., 27.08.2018 г. и 07.08.2019 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

В СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е включена подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от Приоритетна ос 1 „Земеделие/земеделски стопанства и преработваща промишленост“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).

В процеса на прилагане на СВОМР е установена допусната явна техническа грешка, която се изразява в следното:

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

в стр. 31 – т. 6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи; Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;

• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 - 10 %;

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

• За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

В горе описания текст, фигурират следни текстове, които съдържат явна техническа грешка:

  • „За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 10 %“; корекцията тук се налага поради това, че текстът съдържа препратка, която е явна техническа грешка, поради което се премахват думите „съгласно член 33“, и то се изменя така: „• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения 10 %“;

 

  • „За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %“, от съдържанието на самото изречение не става ясно, към кой нормативен документ се отнасят споменатите съответно член 28 и член 29, поради което той се обезсмисля и не би било коректно да се включи при разработването на Условия за кандидастване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, за това то се заличава.

Въз основа на гореизложеното тестът на стр. 31 - т. 6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ, се изменя така:

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи; Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;

• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - 10 %;

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %

Срокът за писмени възражения и предложения по ОБОСНОВКА за искана промяна на Споразумение за изпълнениена стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. изменен с Допълнителни споразумениия от 25.05.2018 г., 27.08.2018 г. и 07.08.2019 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е до 26.06.2020 г. 

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: mig_min.bani@abv.bg или на адрес: с. Минерални бани, 6343, бул. "Васил Левски" № 3. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в обосновката или възражения и коментари.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОБОСНОВКА
Прочитания: 1746 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене