Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБЯВА
13 Юли 2020

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ”

 

На основание Решение № 2 по Протокол № 45 от 03.06.2020 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ „Минерални бани – Черноочене”, и чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015“   и   в   изпълнение   на   Стратегия   за   ВОМР,   Местна   инициативна   група

„Минерални бани – Черноочене” обявява процедура за подбор на проектни предложения   за   предоставяне   на   безвъзмездна   финансова   помощ   по   мярка  7.5

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене” посредством процедура на подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  BG06RDNP001-19.210  МИГ  „Минерални  бани  –  Черноочене” 7.5

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основната цел при прилагането на мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Общини на територията на МИГ – община Минерални бани и община Черноочене;
 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ;

 

Допустими дейности и разходи:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Не са допустими за подпомагане по под мярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение. Не са допустими за подпомагане по под мярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

Допустими разходи за:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т.

„а“, „б“ и „г“.

За разработване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

 

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 195 583,00 лева.

Общ размер на БФП

Финансиране от ЕЗФРСР

Национално съфинансиране

195 583,00 лв.

100 %

176 024,70 лв.

90%

19 558,30 лв.

10 %

 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558,00 лв. Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 160,00 лв.

Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минимален размер на БФП:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 19 558,00 лева.

 1. Максимален размер на БФП:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 195 558,00 лева

 

Съфинансиране от бенефициента:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи, финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

ВАЖНО! В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

Критерии за избор на проектни предложения и тежест:

Критерий

Мах

оценка

1.

Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители

40

2.

Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности

30

3.

Проектът, осигурява подобряване на околната среда, и постига екологичен ефект и въздействие

30

Максимален брой точки

100 т.

Минимален брой точки

30 т.

ВАЖНО: В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:

 1. Получени точки по критерий „Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители“ - 40 точки
 2. Получени точки по критерий „Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности“ – 30 точки;

Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.

В случаите, когато и след извършено допълнително класиране по предходния текст, се класират проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства и безвъзмездната финансова помощ надвишава определения бюджет в поканата, проектните предложения се вписват в списък с резервни проекти.

По отношение на получилите еднакъв брой точки проекти и за които е наличен бюджет, финансиране се получава, независимо от мястото, което заемат в класирането помежду си.

 

Период на прием и място на подаване на проектните предложения

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

 

Начална дата за прием на проектни предложения: 13.07.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.09.2020 г. - 17.00 ч.

 

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация:

Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“

№ 3, e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.migmineralnibani.com, https://eumis2020.government.bg.

Начин за подаване на проектни предложения: Подаването на Проектните предложения по настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 1670 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене