Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБЯВА
01 Октомври 2020

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение № 3 по Протокол №  49 от 26.08.2020 г.  на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене”

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.327 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Целите на настоящата процедура са свързани със:

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по подмярката е запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно значение за развитието на територията на МИГ. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове - читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на  културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.

В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените места и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.

Допустими кандидати по процедурата са:

  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ, включително читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, училища и детски градини;
  • Общини Минерални бани и Черноочене;
  • Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон

Допустими дейности за финансиране са:

Подпомагат се следните дейности:

А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство:

- Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др.

- Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

- Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;

- Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;

- Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;

- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.

- Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи,осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.

- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.

Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:

- Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;

- Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места.

- Възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.

Допустими разходи:

Допустимите по процедурата разходи са за материални и нематериални инвестиции, като разходи свързани с:

А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство

- подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др.

- проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

- създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;

- проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;

- създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;

- участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.

- възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

- закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.

- попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.

Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:

- опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;

- съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места.

- възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.

В/ Общи разходи - например разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, енергийно обследване, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в точка  „А” и  „Б”.

Разходите за консултации, включващи предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точка  „А” и точка „Б”.

Период за прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.10.2020 г

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 31.01.2021 г.

Място на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата е: 97 790  лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за един проект: левовата равностойност на 5 000 евро – 9779,00 лв.     

Максимален размер на допустимите разходи за един проект: левовата равностойност на 50 000 евро – 97 790,00 лв.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% - 7334,25 лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% -73 342,5 лв.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 9779,00 лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 97 790,00 лв.

Критерии за оценка на проектните предложения:

1. Проектът се осъществява от НПО;

50

2. Проектът, съхранява местни традиции и обичаи;

50

Общо

100

По настоящата процедура ще се подпомагат проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за техническа и финансова оценка.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Сезгин Сеид Рамадан – експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” № 3

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/
  • и в офиса на МИГ на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левси” № 3

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектното предложение от кандидати за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процудерата за прием на проектни предложения. Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Прочитания: 1551 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене