Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ приключи оценката на постъпилите проектни предложения по ВТОРИ краен срок за кандидатстване 03.08.2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 от СВОМР
02 Ноември 2020

На 26.10.2020 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 -  „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за ВОМР на МИГ по ВТОРИ краен срок.

След извършената оценка от КППП и одобрения размер на БФП за проектните предложения подадени в срока за кандидатстване, по процедурата наличният остатъчен бюджет е в размер на 100 093,77лева.  

Пореда на ПМС № 161 от 04.07.2016г.,предстои ДФ "Земеделие" да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Прочитания: 148 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене