Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ приключи оценката на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.210 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с един краен срок от СВОМР
17 Декември 2020

На 10.12.2020 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с един краен срок за кандидатстване от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене".

След извършената оценка от КППП одобреният размер на БФП за постъпилото проектно предложение на кандидат Община Минерални бани, е в размер на 195 552,90 лв., при интензитет на подпомагане 100 %.

Пректът със наименование „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община Минерални бани“, чрез който ще бъде създаден Туристически информационен център /ТИЦ/, какъвто до сега нямаше. 

В резултат на изпълнението на проекта, ще бъде предоставяна актуална информация за съществуващите туристически обекти по интерактивен начин и популяризирането им чрез оборудване на публични места.
Планираните дейности свързаин с изграждане на  Туристически информационен център /ТИЦ/ са както следва:
 
Постави макет в централния парк с маркирани културно-историческите и природни обекти от региона, като се осигури визуализацията им чрез мобилно приложение на 50 точки на достъп;
Монтиране на мултимедия на открита сцена;
Изготвяне на видеоброшури с видеосъдържание на 5 език;
Монтиране на холографска витрина с експонирани ценни археологически находки от района;
Изготвяне на мултимедия с рекламен клип за региона; 
Закупуване на VR очила представящи трудно достъпни места; 
Изготвяне на каталог с интерактивна експозиция; 
Закупуване на GPS пътеводители на туристическите еко-пътеки
 
Проектът ще се осъществява в общинския център - Минерални бани, като изпълнението на проектните дейности ще 36 месеца

Пореда на ПМС № 161 от 04.07.2016г., предстои ДФ "Земеделие" да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Прочитания: 511 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене