Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБЯВА
08 Март 2021

О Б Я В А

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ПО ПОДМЯРКА
4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Минерални бани - Черноочене” по Протокол № 11 и 12 от 28.01.2021 г., както и на основание чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.326 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" с един краен срок

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.326 - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Минерални бани – Черноочене“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

 Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 е в обхвата на основна цел 1. Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1. Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията:

•   преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;

•   закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства;

•   повишаване на доходите в земеделието;

•   преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип

•   слабо развито биологично земеделие

Специфична цел 1. Повишаване на доходите от растениевъдство и животновъдство, посредством преминаване към нови култури и биологични земеделски практики.

                              

Конкретни цели на мярката:

Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на  жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез: 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

 

Допустими получатели:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими дейности по процедурата:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за:

 1. модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 4. намаляване на потреблението на енергия;
 5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 7. постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ, а именно:  Община Минерални бани и/или община Черноочене.

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др;
 4. Общи разходи свързани със съответния проект за пред проектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 5. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2, 3 като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

Разходите по т. 4 за консултации - за разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта, включени в т. 1, 2, 3 от раздел 14.1 „Допустими видове разходи“.

 

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 97 791 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 1 955,80 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 48 895,00 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за проекти представляващи колективни инвестиции е 97 790,00 лв.

Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;

• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

•  За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - 10%;

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

Критерии за подбор и тежест:

 

Критерий

Максимален  брой точки

1

Проектът е за биологично производство

30

2

Проектът осигурява допълнителна заетост

 

 

чрез проекта се разкриват до 2 работни места

15

 

чрез проекта се разкриват три и повече работни места

30

3

Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

20

4

Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство

20

 

Общо

100

Проекти, получили по-малък брой точки от „15” (петнадесет) от оценка  на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се одобряват за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 15 точки по критериите. Проектно предложение, което не премине минималния праг от 15 точки, се предлага за отхвърляне.

ВАЖНО: В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им,  тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:

 1. Получени точки по критерий „Проектът е за биологично производство“ – 30 точки;
 2. Получени точки по критерий „Проектът осигурява допълнителна заетост“:

- чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 15 точки

- чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 30 точки

Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.

В случаите, когато и след извършено допълнително класиране по предходния текст, се класират проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства и безвъзмездната финансова помощ надвишава определения бюджет в поканата, проектните предложения се вписват в списък с резервни проекти.

По отношение на получилите еднакъв брой точки проекти и за които е наличен бюджет, финансиране се получава, независимо от мястото, което заемат в класирането помежду си.

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с един  краен срок за прием :

Начална дата за прием на проектни предложения: 04.03.2021 г.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 08.04.2021 г. - 17.00 ч.

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : https://www.migmineralnibani.com/
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Минерални бани - Черноочене, с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Минерални бани - Черноочене.

Прочитания: 1379 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене