Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
Приключи оценката на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.327 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с един краен срок от СВОМР
08 Април 2021

На 06.04.2021 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с един краен срок за кандидатстване от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене".

След извършената оценка от КППП одобреният размер на БФП за постъпилите проектни предложения, е в размер на 95 942,58 лв., при интензитет на подпомагане 100 %.

В рамките на процедурата са оценени и одобрени следните проектни предложения:

 1. Проектно предложение от кандидат община Минерални бани, с наименование „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ“, чрез изпълнението на проекта, ще се съхрани културната идентичност и традиции на територията на МИГ.

Дейностите по проекта включват:

 • закупуване на народни носии и сценично оборудване за "Народно читалище "ЗАРЯ-1957" село Минерални бани;
 • закупуване на народни носии за Народно читалище "Кирил и Методи" село Караманци.
 1. Проектно предложение от кандидат община Черноочене, с наименование „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища - НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене“, чрез изпълнение на предвидените дейности ще се постигне запазване на културната идентичност и традиции, популяризиране на природното и културно наследство на територията на МИГ.
  Дейностите по проекта включват:
 • Настолен компютър - 7 броя                         
 • Монитор - 7 броя                
 • Клавиатура и мишка - 7 броя                        
 • Лаптоп - 1 брой                                    
 • Мултифункционално устройство 3 в 1 - 7 броя                                   
 • UV машина за стерилизация на книги - 1 брой                   
 • Аудио техника - 2 броя                                    
 • Озвучителна техника - 2 броя                                      
 • Бюро 160/80/74 - 3 броя                   
 • Маса за читалня 180/90/76 - 2 броя            
 • Работен стол - 9 броя                                       
 • Столове - 15 броя                               
 • Метален архивен шкаф за документи - 1 брой                 
 • Инвенторен климатик 18 - 1 брой                             
 • Инвенторен климатик 24 - 6 броя
 • Библиотечен софтуер - 3 броя


Пореда на ПМС № 161 от 04.07.2016г., предстои ДФ "Земеделие" да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Прочитания: 402 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене