Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
МИГ Минерални бани - Черноочене сключи договор с МЗХ за прилагане на одобрената стратегия за ВОМР
06 Януари 2017

На 29.11.2016 год. между СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-188 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на териториите на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 3 755 193,00 лева, разпределен в следните мерки:

Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020г. /ЕЗФРСР/:

  • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 410 724 лева;
  • Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ с бюджет 97 791 лева;
  • Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет 195 583 лева;
  • Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет 1 584 222 лева;
  • Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ с бюджет 58 675 лева;
  • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет 293 375 лева;
  • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с бюджет 195 583 лева;

   Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020г., но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР):

  • Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с бюджет 97 792 лева;

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР):


  • „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия (МСП)“ с бюджет 821 448 лева.

Прилагането на стратегията включва и дейности с местната общност и потенциалните бенефициенти като обучения, работни срещи, информационни семинари.
Подробна информация за целите, приоритетите, мерките и допустимите проекти се съдържат в Стратегията, публикувана на сайта на МИГ Минерални бани – Черноочене www.migmineralnibani.com

Дейностите по прилагане на Стратегията ще обхванат периода от 29.11.2016 год. до 30.09.2023 год.
В началото на 2017г. ще бъде изготвен, одобрен от УС на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене“ и публикуван на интернет страницата Индикативен график за периодите на прием на заявления за финансиране на проектни предложение за календарната 2017 год.

През месец януари предстои провеждане на встъпителна конференция, на която ще бъде представена подробна информация за прием на проекти по мерките от Стратегията, както и условията за тяхното одобрение и финансиране.

През 2017 год. ще бъдат проведени 5 /пет/ на брой обучения, разпределени в общините Минерални бани 3 /три/ и Черноочене 2 /два/. Темите на обученията са свързани с планираните за отваряне за прием мерки през 2017 год.

Екипът на МИГ Минерални бани – Черноочене ще продължи да информира местната общност за всички предстоящи дейности и събития на официалната интернет страница www.migmineralnibani.com, на фейсбук страницата, както и чрез регионални, печатни и електронни медии.
За да заявите получаване на информация и покани за участие по електронна поща, пишете ни на e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Прочитания: 610 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене