Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
ВТОРИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ЧРЕЗ СВОМР НА МИГ "МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ" ПО ПРСР 2014-2020 г.
19 Април 2021

МИГ "Минерални бани - Черноочене“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на община Минерални бани, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 195 552,90 лв.

На 19.04.2021 г. е подписан тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Срокът за изпълненение на проектните дейности е 26 месеца, считано от 19.04.2021 г. до 30.06.2023 г.
В резултат на изпълнението на проекта, ще бъде предоставяна актуална информация за съществуващите туристически обекти по интерактивен начин и популяризирането им чрез оборудване на публични места.

Планираните дейности свързани с изграждане на  Туристически информационен център /ТИЦ/ са както следва:

Постави макет в централния парк с маркирани културно-историческите и природни обекти от региона, като се осигури визуализацията им чрез мобилно приложение на 50 точки на достъп;

Монтиране на мултимедия на открита сцена;

Изготвяне на видеоброшури с видеосъдържание на 5 език;

Монтиране на холографска витрина с експонирани ценни археологически находки от района;

Изготвяне на мултимедия с рекламен клип за региона; 

Закупуване на VR очила представящи трудно достъпни места; 

Изготвяне на каталог с интерактивна експозиция; 

Закупуване на GPS пътеводители на туристическите еко-пътеки

Проектът ще се осъществява в общинския център - Минерални бани

Прочитания: 435 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене