Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБЯВА
28 Юни 2022

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Минерални бани - Черноочене” по Протокол № 73 от 14.04.2022 г. и чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” открива процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.636 с няколко крайни срока за кандидатстване

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства”

Основната цел на процедурата:

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на

физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Допустими кандидати

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

Земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4. Кандидатите следва да представят бизнес план (БП), доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Допустими  дейности:

Подкрепа ще бъде насочена към:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Земеделските продукти по т. 1 и 2 , могат да бъдат само продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури

Инвестициите следва да са свързани с:

1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими разходи:

Разходи за :

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;  (Инвестициите трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение Iкъм Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения

По процедурата се прилага подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи срок

Начален срокза подаване на проектните предложения: 28.062022 година

Краен срок за подаване на проектните предложения: 08.08.2022г.- 17.00 ч.

Втори срок

Начален срокза подаване на проектните предложения: 24.10.2022 година

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.11.2022 г. – 17.00 ч.(в случай че са налични остатъчни средства от първия срок за подаване на проектни предложения)

 

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"е в размер на 200258.20 лв./остатъчен финансов ресурс, след първи и втори прием/

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходипо проект включват безвъзмезднатафинансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ„Минерални бани – Черноочене“:

За индивидуален бенефициент:

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро – 5 867,40 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000  евро – 195 580,00 лв.

 В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 2 933,70 лева.

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 97 790,00  лева.

За бенефициенти, които:

отговарят на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване - за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро СПО

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро – 5 867,40 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000  евро – 195 580,00 лв.

 В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 3 520,44 лева. (при интензитет на БФП 60%)

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 117 348,00  лева.(при интензитет на БФП 60%)

За колективни инвистиции:

проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро – 5 867,40 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000  евро – 195 580,00 лв.

 В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 4 107,18 лева. (при интензитет на БФП 70%)

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 136 906,00  лева.(при интензитет на БФП 70%)

Интензитет на финансовата помощ

Важно!  Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

За индивидуален бенефициент:

- 50 % за ндивидуален проект, ако не са приложими т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел 10 “Процент на съфинанси-ране“ от Условията за кандидат-стване - за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро СПО;

- 60 % за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване - за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро СПО;

- 70 % за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване

 

Критерий за избор на проекти и тяхната тежест:

 

1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, млечно животновъдство                                                                                                   - 20 т.

2. Проектът е за биологично производство – 10 т.

3. Проектът осигурява допълнителни работни места:

            - чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 т.

            - чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 20 т.

 

4. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства)през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не са получавалиподпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1,с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство – 30 т.

5.Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството – 10 т.

6. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство – 10 т.

 

Лица за контакт и място да достъп до подробна информация:

 

Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;

Сезгин Рамадан   - експерт „СМР“ – тел. 0887 25 00 22

е-mail:mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бани, бул.”Васил Левски” № 3

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Прочитания: 907 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене