Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
Приключи прием по първи креан срок за кандидатстване, по процедура с код в ИСУН - BG06RDNP001-19.508 - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие
02 Август 2022

На 01.08.2022 г., в 17.00 ч. приключи прием на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене”.

Регистрирани са общо 9 /девет/ броя проектни предложения, което потвърди значителния интерес към мярката.

Наличният бюджет по процедурата е:  718 077.09  лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос в размер на 25 % от общите допустими разходи по проекта.

Подадените проекти предвиждат 3 броя инвестиции в Община Минерални бани и 6 броя в Община Черноочене.

На 02.08.2022 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерт-оценители, която в периода от 02.08.2022 г. до 13.09.2022 г., ще извърши оценка на етап Административно съответствие и допустимосг /АСД/ и етап Техническа и финансова оценка /ТФО/, както и класиране на проектите, след което ще изготви оценителен доклад, който следва да бъде одобрен от Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, в последствие и от ДФ „Земеделие“

Прочитания: 167 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене