Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  НОВИНИ
Първи успешно изпълнен проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
17 Август 2022


Приключи изпълнението на дейностите по проект с № BG06RDNP001-19.110-0003, по подмярка4.1 „Инвестиции в земеделски стопансва“по процедура чрез подбор по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020г., с наименование: „Закупуване на телескопичен товарач за стопанство в землището на община Минерални бани, област Хасково“, бенефициент ЗП „Недялко Кънев Недялков“

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 11.05.2021 г. и в изпълнение на инвестиционните намерения по проекта беше закупен телескопичен челен товарач за нуждите на земеделското стопанство, находящо се в община Минерални бани, област Хасково.

На 11.08.2022 г. е изплатена безвъзмезднатафинансова помощ, която е в размер на 83 997,69 лв., аобщата сума на инвестицията е в размер на 139 996,16 лв.

Прочитания: 163 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене