Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
ПОКАНА
07 Февруари 2017

П О К А Н А


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,        

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 21.02.2017 г. (вторник) от 13,00 часа,  с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на трети етаж в сградата на община Минерални бани.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска  цел и Решение на управителния съвет по протокол от 03.02.2017 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.;

2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене“ за 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.;

3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене ” за 2017 г.;

4. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене ” за 2017 г.;

5.  Други.

При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред  от 14,00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска. 

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офиса на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене“ на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3 от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.


с. Минерални бани, 07.02.2017 г.

Управителен съвет
на Сдружение „Местна инициативна група Минерални бани  - Черноочене”

Прочитания: 337 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене