Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ОБЯВА
14 Март 2023

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР на СНЦ Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“, финансирана от ЕЗФРС чрез ПРСР 2014 – 2020 г.,

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 188/29.11.2016 г. и Решение № 2 по Проокол от заседание на УС № 83 от 25.01.2023 г., СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.596 МИГ „Минерални бани – Чернооченве“  – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

 1. Допустими кандидати:
  1. Общини на територията на МИГ (Минерални бани и Черноочене) – за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
  2. Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  3. Читалища – за ремонтни дейности;
  4. ВиК оператори – за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
 2. Допустимите дейности:
  1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
  2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
  3. Изграждане и/или   обновяване   на   площи,   за   широко   обществено   ползване,

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

 

  1. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 1. Допустими разходи:

            а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

            б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

             в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

            г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

Разходите по т. в) не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. а), б) и г).

 1. Период за прием:

Процедурата е с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: Първи краен срок с начало 13.03.2023 г. и край на приема 15.05.2023 г. – 17:00 ч.;

Втори краен срок:

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура  е предвижда в случай, че са налични остатъчни средства след приключен първи краен срок за подаване на проектни предложения, за което Управителният съвет ще вземе изрично решение.

 1. Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 782 577,34 лв., определен по следния начин:

 

 • Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 01.11.2021 г. – 570,000,00 лв.
 • Остатък след приключен прием по процедура с №  BG06RDNP001-19.100 – 36 697,94 лв.
 • Освободен финансов ресурс в резултат на оттеглено проектно предложение с № BG06RDNP001-19.100-0002 на кандидат Община Минерални бани в размер на 146 651,40 лв.
 • Прехвърлени средства съгласно Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 18.11.2022 г. – 29 228,00 лв.
 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
  1. Проектните предложения по процедурата следва да се вместват в следните минимални и максимални граници:

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 97 790,00 лева (левовата равностойност на 50 000 евро);

Максималният размер на допустимите разходи за проект е до 391 160 лева (левовата равностойност на 200 000 евро);

Съгласно одобрената СВОМР няма ограничение за минималния размера на БФП за 1 проект.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект не може да надвишава 391 160 лв. (максималният размер на допустимите разходи за 1 проект при максимален интензитет на подпомагането от 100% за проект).

  1. Безвъзмездна финансова помощ/Интензитет на подпомагане

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро (97 790 лева) за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.

За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

Безвъзмездната помощ за част от допустимите по процедурата дейности и кандидати, подробно описани в раздел 16 „Приложим режим на минимални/ държавни помощи“ на Условията за кандидатстване, се предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 

1

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в

населено място извън общинския център

40 т.

2

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура,

обслужваща населени места с високо ниво на безработица

10 т.

3

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги

и обхвата на териториално въздействие

40 т.

4

Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с

екологичен ефект.

10 т.

 

Максимален брой точки

100 т.

 

Минимален брой точки

10 т.

Минимален брой точки за преминаване на етапа „Техническа и финансова оценка“ – 10 точки. Методиката за оценка на проектните предложения е подробно описана в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за  контакт: Юджел Лютви, изпълнителен директор и Сезгин Рамадан, експерт  СВОМР, e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Подробна информация и пълен пакет документи по процедурата са публикувани на:

 1. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула „Е-кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), достъпна на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Прочитания: 677 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене