Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
УДЪЛЖЕН ВТОРИ КРАЕН СРОК до 04.09.2023 г. по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.508 - мярка 6.4.1
08 Август 2023

О Б Я В А 

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  
 Процедура за подбор на проектни предложения в
ИСУН 2020 № BG06RDNP001-508 – ВТОРИ ПРИЕМ – удължен краен срок
Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ втори прием 2023г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани -Черноочене

На основание Решение № 1 на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Протокол № 92 от 30.05.2022 г. и Заповед № 58 от 30.05.2023 г., във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и прието Решение № 1 по Протокол № 96 от 04.08.2023 г.  във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“

СДРУЖЕНИЕ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

Обявява процедура № BG06RDNP001-508

Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

за прием на проектни предложения в ИСУН с УДЪЛЖЕН ВТОРИ краен срок с за кандидатстване

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Подмярка 6.4.1 ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Очаквани резултати:

- създадени нови производства, услуги, дейности на територията

- създадени работни места.

 

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Минерални бани - Черноочене” - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Земеделски стопани  - с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности);
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за туризма.);
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за точка „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За разработване на бизнес план, включващ пред проектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „г“.[1]

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за  подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване

 • Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 01.06.2022 г. до 01.08.2022 г. 17.00 ч.
 • Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 12.06.2023 г. до 04.09.2023 г. 17.00 ч. (удължен съгласно Решение № 1 по Протокол № 96 от 04.08.2023 г.)

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е сформиран по следния начин:

 • 94 949,62 лв. от проектно предложение с № BG06RDNP001-19.114-0012 (отказал подписване на договор)
 • 78 704,93 лв. от проектно предложение с № BG06RDNP001-19.114-0003 (отказал подписване на договор)
 • 60 618,27 лв. от проектно предложение с № BG06RDNP001-19.114-0005 (изцяло оттеглен, съгласно Решение на изп. директор на ДФЗ)
 • 32 029,52 лв. остатъчен финансов ресурс, съгласно изготвен оценителен доклад по оценителна сесия с № BG06RDNP001-19.508-S1
 • 136 136,88 лв. от проектно предложение с № BG06RDNP001-19.114-0016 (подадено заявление за оттегляне с наш вх. № 309 от 22.05.2023 г., изчаква решение за пълно оттегляне от ДФ „Земеделие“).

ОБЩО: 402 439,22 лв., като от тази сума ще бъде финансирано проектно предложение от списък „Резерви“ с № BG06RDNP001-19.508-0004, със сума на БФП – 145 153,90 лв.

БЮДЖЕТЪТ за прием по втори краен срок по процедура с № BG06RDNP001-19.508  по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР е в размер на 257 285,32 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимална стойност на общите допустими разходи за проект – 1 955.80 лева

Максимална стойност на общите допустими разходи за проект – 195 580.00 лева,

следователно

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 1 000,00 евро (1 955,80 лева) – при интензитет на помощта 75 %  – 1 466.85 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 50,00 евро (97,79 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ не може да надвишава левовата равностойност на 75 000,00 евро (146 685,00 лева) – при интензитет на помощта 75 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 2 500,00 евро (4 889,50 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи! (Съгласно Допълнително споразумение № РД 50-188/07.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.!)

Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Критерии

Макс. точки

 1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм

20

2. Проекти за производствени дейности

25

3. Проектът създава работни места:

   • чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 точки
   • чрез проекта се разкриват три до пет работни места – 20 точки
   • чрез проекта се разкриват шест и повече работни места – 30 точки

30

4. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 година преди датата на кандидатстване

 

5

5. Проектът е за услуги

20

ОБЩО

100

Подпомагат се проекти получили минимум 5 точки

 

9. Минимален и максимален  срок за изпълнение на проекта

Одобреният проект за финансиране се изпълнява в срок не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР – 30.06.2025 г.

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;

е-mail: mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бан, бул. „Васил Левски” № 3

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща -mig_min.bani@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Прочитания: 443 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене