Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“ започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г.
14 Август 2023

СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“ започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г.

Местната инициативна група „Общини Минерални бани и Черноочене“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2016 г. с предмет „Реализиране на дейности повишаващи качеството на живот на територията на МИГ и подобряване на заетостта“.

Сред основните цели, които местната инициативна група (МИГ) си поставя са:

 • подпомагане развитието на селските райони; развитие и утвърждаване европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре;
 • насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС;
 • стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като се развива целевата и иновативната политика в селските райони.

В територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ са включени всичките 12 населени места на община Минерални бани и 50 населени места на община Черноочене.

 

От месец март тази година МИГ „Минерални бани – Черноочене“ изпълнява Административен договор № РД 50-91/24.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 – 2027 г. (СВОМР).

 

Подходът водено от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага „отдолу – нагоре“, като се създават местни инициативни групи. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (публичен, стопански и нестопански сектор), които съвместно при осигуряване на максимална публичност определят приоритетите за развитие на територията, която представляват. Тези приоритети се включват в СВОМР.

В изпълнение на стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прилагането на стратегята за ВОМР трябва да бъде насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, които създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес.

Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика.

Изискванията към СВОМР са залегнали в указанията към МИГ и включват следните задължителни елементи:

 • географски регион и население, обхванати от стратегията;
 • процесът на участие на общността в разработването на стратегията;
 • анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;
 • целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултати, и съответните планирани дейности;
 • уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, финансов план, включително планираните средства от всеки фонд и всяка включена програма.

 

Консултиране подготовката на стратегията за ВОМР с местната общност е основна дейност при подготовката на СВОМР. Дейността ще се изпълни посредством организиране и провеждане на фокус групи и работни срещи. Тези механизми позволяват събирането на по-детайлна информация, мнения и идеи, обхващайки голям брой заинтересовани страни.

 

В тази връзка през м. Август е планирано провеждане на работни и информационни срещи на територията на двете общини Минерални бани и Черноочене, както и обучения свързани с подготовката на самата стратегия.

Подготвени са два броя проучвания и анализи:

 • „Анализ на заинтересованите страни, потребностите и нагласите на територията на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“
 • „Проучване и анализ на социално-икономическото развитие на територията на МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

 

Резултатите от проучавенито и анализа имат за цел по-точно да формулират приоритетите и целите при разработване на стратегическата част на СВОМР.

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 г.

През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

Съгласно Споразумението за партньорство средствата от ЕСФ+ и ЕФРР за прилагането на подхода ВОМР ще са в размер на 2% от разпределените средства по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Финансовият ресурс за МИГ „Минерални бани – Черноочене“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР) може да е в размер до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

МИГ „Минерални бани – Черноочне“ има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2021-2027 г. мерки за финансиране по следните програми:

СПРЗСР – Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/

Възможни интервенции:

 • Инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане рзходи;
 • Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони – финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%;
 • Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%;
 • Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Залесяване и възстановяване – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП;
 • Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП;
 • Първична преработка на дървесина – финансовата помощ е в размер до 65% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП;

ПКИП – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Индикативни дейности:

 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематични области „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС 21-27;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика “ на ИСИС 21-27;

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Предвиждат се дейности по създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери.

Бюджетът, който се предвижда за една Стратегия за ВОМР е 500 000 евро.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/

Предвижда се подкрепа в следните приоритети:

 1. Приоритет „Отпадъци“ – информационни и разяснителни дейности;

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“

 1. Приоритет „Биологично разнообразие“ – информация и обучения, промяна в   нагласите, семинари и форуми и др.

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Постигане на по-добра осведоменост относно биологичното разнообразие на всички нива“

Бюджетът за стратегия на МИГ се определя на база единичен разход на жител (2,11 лв./жит. отпадъци и 2,79 лв./жит. биоразнообразие).

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Могат да бъдат подкрепени дейности за постигане на следните специфични цели:

 • Достъп до заетост, активиране и мотивиране за включване на пазара на труда, обучения за придобиване на умения, придобиване на квалификация и др.– за безработни, неактивни, вкл. продължително безработни, над 29 г.;
 • Активен живот на възрастните в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве – по-дълго участие на пазара на труда, активно социално поведение и доброволчество, опазване на здравето и превенция на заболявания;
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите;
 • Активиране, мотивиране, включване в заетост на безработни или неактивни младежи до 29 г. вкл., повишаване на уменията, компетенциите и професионалната квалификация, кариерно ориентиране, консултиране, стажове, обучения на работното място и др.;

Тожзи материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-91/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Прочитания: 284 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене