Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“ проведе срещи във връзка с подготовката на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г.
08 Септември 2023

В изпълнение на дейностите по проект „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ за програмен период 2021-2027 г." по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., в периода от 21 август до 5 септември т.г., МИГ осъществи 3 обучения и 6 работни срещи в населени места на територията на двете общини.

В община Минерални бани събитията се провеoоха в селата Минерални бани, Караманци и Боян Ботево, а в община Черноочене в селата Черноочене, Лясково, Комунига и Габрово.

В работните срещи участваха над 100 представители на кметствата, местния бизнес, земеделски производители, неправителствения сектор, образованието, читалищата, социални работници и други заинтересовани от местните общности.

На срещите бяха направени презентации по темите „Възможности за разработване на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските фондове при споделено управление” и „Ролята на местните лидери в процеса на подготовка и прилагане на стратегия за ВОМР”.

Обсъдени бяха възможности за финансиране на дейности и проекти съгласно конкретните потребности на местните общности. Установен бе интерес към следните възможности: инвестиции в земеделските стопанства и за преработка на селскостопански продукти, за неземеделски  дейности, в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура, запазване на духовния и културен живот на гражданите.

Въз основа на проведените срещи и обучения, както и на база изготвените проучвания и анализи беше изготвена Стратегическа рамка за ВОМР на МИГ „Минерални бани - Черночоене“, която ясно показва избраната посока на развитие на територията и съответните сфери, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от ресурсите.

Отчитайки нагласите на местната общност и цялостната стратегическа рамка, включително и ключовите области на развитието, определени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Р България за периода 2023-2027, са определени основната цел на Стратегията за ВОМР, приоритетите за развитие и специфичните цели.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ:

Балансирано и устойчиво развитие на територията, посредством инвестиции за подобряване на средата за обитаване и бизнес, насърчаване на дребното предприемачество, щадящо използване на природните ресурси и подобрени условия за социална интеграция.

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ -  ЧЕРНООЧЕНЕ“:

Приоритет 1. Подобряване  на средата за обитаване и условията за бизнес чрез доизграждане и обновяване на публичната инфраструктура на територията, вкл. за развитието на отдиха и туризма.

Приоритет 2. Подкрепа на предприемачеството в модерни малки производства и услуги, модернизация на земеделски стопанства с приоритет в животновъдството, както и преработка на земеделски продукти.

Приоритет 3. Социално развитие чрез подобряване на образователните услуги, опазване на културното наследство и околната среда, изграждане на капацитет и сътрудничество

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СВОМР

  • За мерките финансирани от СПРЗСР 20232027 г. (ЕЗФРСР) е предвиден максималният бюджет, който е на стойност 5 867 400,00 лв.
  • За мерки, финансирани от Програма Образование (ПО) 20212027 г. (ЕФРР, ЕСФ+), предвиденият бюджет е на стойност 150 000,00 лв.
  • За мерки, финансирани от Програма Околна среда (ПОС) 2021 – 2027 г. (ЕФРР), предвиденият бюджет е на стойност 32 100,00 лв.

ОБЩИЯТ ЗАЯВЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Е В РАЗМЕР НА:

6 049 500,00 лв.

Предстои провеждане на обществено обсъждане на изготвеният проект на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г. с жителите на община Минерални бани и община Черноочене, след което се очаква на 24.09.2023 г. да бъдат окончателно финализирани дейностите по проект „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ за програмен период 2021-2027 г.", финансирани чрез Административен договор № РД 50-91/24.03.2023 г.

 

Този материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-91/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Прочитания: 173 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене