Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ
31 Октомври 2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с №  BG06RDNP001-19.767 с ВТОРИ КРАЕН СРОК за кандидатстване

Първи краен срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. на 07.08.2023 г. удължен (съгласно Решение № 1 по Протокол № 94 от 07.07.2023 г. от заседание на управителния съвет).

Втори краен срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. на 04.12.2023 г.

Пълният комплект документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на следните интернет адреси:

  • интернет страницата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“: http://www.migmineralnibani.com – секция „Процедури за кандадатстване“ Процедура по  BG06RDNP001-19.767 мярка 4.1 – ВТОРИ КРАЕН СРОК

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло  електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

За по-вече информация и разяснения може да се свържете чрез:

Адрес на Офис на МИГ: бул. „Васил Левски“ № 3, с. Минерални бани

e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Лице за контакт: Юджел Лютви – Изпълнителн директор

GSM: 0879 29 89 89

Прочитания: 434 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене