Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
ПОКАНА
09 Август 2023

П О К А Н А

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,      

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 24.08.2023 г. (петък) от 10.00 часа,  с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение № 12 на управителния съвет по Протокол № 83 от 25.01.2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на председател и протоколист на Общото събрание
  2. Приемане на решение за кандидатстване на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  3.  Разни

При липса на кворум, на основание чл. 12 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред  от 11.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска. 

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офиса на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левснки“  № 3 (до паркинга на ощината) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

 

с. Минерални бани, 09.08.2023 г.

Управителен съвет

на Сдружение Местна инициативна група

„Минерални бани - Черноочене”

Прочитания: 213 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене