Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ
19 Февруари 2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управителният съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че попроцедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ с №  BG06RDNP001-19.508, е увеличен бюджетапо ТРЕТИ краен срок за кандидатстване - 17.00 ч. на 18.03.2024 г., с 12 916,50 лв., в резултат на което наличният бюджет по приема е в размер на 46 845,80 лв.,

Увеличението набюжета е отразена в актуализираната ОБЯВА, съгласно Решение № 2 по Протокол № 109 от 16.02.2024 г.

За повечи информация, моля вижте АКТУАЛИЗИРАНАТА ОБЯВА(налична към настоящото съобщения)

Прочитания: 97 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене