Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ
23 Август 2017

Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ Минерални бани - Черноочене” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

Към настоящия момент не е възможно публикуване на Насоки за кандидатстване и обявяване на прием на заявления за финансово подпомагане на проекти, тъй като на национално ниво все още текат процедури по изменение на нормативната уредба, разработват се указания от Управляващия орган на ПРСР (МЗХГ), вкл. по отношение на приложимите режими за държавни помощи по мерки, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С очакваното изменение в нормативната база, ще бъдат въведени и нови изисквания за кандидатстване, като проектните предложения по всички мерки ще бъдат подавани и оценявани по електронен път в ИСУН 2020.

При изготвяне на насоките за кандидатстване Местните инициативни групи трябва да се съобразяват с актуалните текстове на Наредбите по отделните мерки, а когато за определени мерки няма наредби – да не обявяват прием. Индикациите са, че наредбите по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, ще бъдат изготвени от МЗХГ и обнародвани в Държавен вестник в края на 2017 г. Очакват се изменения и по действащите към момента Наредби по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, както и по подмерки 4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. ”Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.


Междувременно потенциалните кандидати по Стратегията могат да получават в офиса на МИГ консултации във връзка с възможностите за финансиране на инвестиционни проектни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности на територията на общините Минерални бани и Черноочене, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение и бизнес план.

Прочитания: 90 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.