Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
ПОКАНА
16 Ноември 2017

ПОКАНА


Управителнят съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани всички заинтересовани лица - земеделски производители, на организирани обучения във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. включени в Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
Обученията са 3 /три/ на брой и са на Тема: „Обучения на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 4.1 и 4.1.2“

Обученията ще бъдат реализирани при следния ГРАФИК:

I. Обучение № 1
Дата на провеждане: 01.12.2017г. – 02.12.2017г.
Място: Заседателна зала на община Минерални бани – адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3

II. Обучение № 2
Дата на провеждане: 04.12.2017г. – 05.12.2017г.
Място: Заседателна зала на община Черноочене – адрес: с. Черноочене, ул.„Шеста“ № 9

III. Обучение № 3
Дата на провеждане: 08.12.2017г. – 09.12.2017г.
Място: Заседателна зала на кметство с. Караманци – адрес: с. Караманци, общ. Минерални бани

За въпроси относно организацията и провеждането на обученията, може да се свържите на телефон 0879 298 989, или по e-mail: mig_min.bani@abv.bg, както и в офиса на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3

Прочитания: 216 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене