Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
Информационна среща - с. Минерални бани
22 Декември 2017

  [Още снимки]

На 21.12.2017г. от 10:00 часа в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души. След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. Участниците в срещата проявяваха интерес към мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

Прочитания: 235 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене