Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ОБЯВА
20 Март 2018

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ”

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. на МИГ „Минерални бани – Черноочене” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и във връзка с взето Решение № 10 по Протокол № 12/15.03.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” и Заповед № 7 /16.03.2018 г. на Председателя на УС, СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене”

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

за набиране на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Общините Минерални бани и Черноочене.
1. Мерки от Стратегията, за които се набират външни експерти-оценители:

Код на мярката

Име на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)

4.1

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

4.1.2

„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

4.2.1

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

6.4.1

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

6.4.1

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

7.2

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., но са включени в Регламент 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата”

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

 

„Подобряване производствения капацитет в МСП

2. Минимални изисквания към кандидатите:
2.1. Да са физически лица.
2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности.
2.3. Образование – висше (минимум професионален бакалавър).
2.4. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
2.4.1.Област „Социални, стопански и правни науки”:
2.4.2.Област „Природни науки, математика и информатика”:
2.4.3. Област „Технически науки”:
2.4.4. Област „Аграрни науки”;
2.4.5.Област „Хуманитарни науки”
2.5. Професионален опит в съответната специалност/и – минимум 3 години.
2.6. Притежаване на познания, експертен опит, професионални компетенции в областите на обхват на мярката /мерките за които кандидатства като експерт – оценител. Най – малко едно участие в разработване / управление/ оценяване на проект.
2.7. Компютърна грамотност (обучение или придобита по време на образованието).

 3. Специфични изисквания:
3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти.
3.2. Участие в разработването и/ или прилагането и/ или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие.
3.3. Добро познаване на мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене”.

 4. Необходими документи:
4.1. Заявление за участие в конкурса - по образец;
4.2. Автобиография - по образец;
4.3. Копие на диплома за завършено образование;
4.4. Копие на договори  /удостоверения, сертификати/ за професионална квалификация, обучение, референции или друго приложимо;
4.5. Декларация за доказване на обстоятелства по образец

 5. Ред за провеждане на конкурса:
5.1. Подаване на документи.
Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени „вярно с оригинала”, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител.
5.2. Проверка на документите.
Проверява се наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящата обява.
5.3. Подбор на външни експерти.
Комисия, съставена от членове на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Минерални бани - Черноочене” взема решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания.
5.4. С одобрените външни експерти ще се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка, като членове на Комисия за избор на проекти, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Заплащане: съгласно разполагаемия бюджет и броя на подадените проекти към Стратегията.
5.5. Изборът на външни експерти не гарантира възлагане на оценки на проекти в бъдеще.
6. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” №3, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, в срок от 20.03.2018 г. до 20.04.2018 г.  Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат.
На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: “За участие в процедура избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани - Черноочене 
7. Пълният комплект документи за кандидатстване за външни експерти – оценители към СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани – Черноочене”  е публикуван на Интернет страницата на МИГ „Минерални бани – Черноочене”,  адреса е следният: mig_min.bani@abv.bg

Прочитания: 703 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене