Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-188/29.11.2016г.
28 Май 2018

На 25.05.2018г., председателя на сдружение „МИГ – общини Минерални бани и Черноочене“ – Ферхад Ферхад, подписа Допълнително споразумение РД 50-188/25.05.2018г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 188/29.11.2016г. Основанието за сключване на допълнителното споразумение е влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018г.) и отпадане на правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. С подписването на Анекса, се прави изменение в следното: 1. В одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие в раздел 5 “Описание на мерките: Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно“, мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК, част „Процент на съфинансиране“, абзац първи думите „Малки предприятия – 70%; Средни предприятия – 60% се заменят с „90% за всички видове предприятия“. 2. Всички останали клаузи на споразумението остават без изменение. Направените промени са във връзка с промени в нормативната база и наличие на препратки от Стратегията на МИГ към съответна наредба.

Прочитания: 151 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене