Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ОБЯВА
01 Октомври 2018

О Б Я В А
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на
проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

СНЦ “Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Основната цел на настоящата процедура е директно свързана с постигането на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Специфична цел 7  „Разширяване на производствения капацитет на малки и средни промишлени предприятия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Минерални бани и община Черноочене.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 821 448,00 лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 88 012,35 лв. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 352 049,40 лв. Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 391 166,00 лв. Максималният интензитет на помощта е 90%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

I. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии, включваща:
1. Подобряване на производствените процеси:
1.1. Повишаване на производителността; и/или
1.2. Подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в ДМА и ДНА
2. Добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;
3. Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията:
3.1. Диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари
4. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес:
4.1. Въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, включително чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, без отпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло  електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • Първи краен срок за представяне на предложенията: 12.11.2018 г., 17:00 ч.
  • Втори краен срок за представяне на предложенията: 22.04.2019 г., 17:00 ч.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: http://www.migmineralnibani.com

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният комплект документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на следните интернет адреси:

  • интернет страницата на МИГ „Минерални бани – Черноочене“:  http://www.migmineralnibani.com
  • интернет страницата на ОПИК 2014 – 2020 г.: http://opic.bg
  • интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ: https://www.eufunds.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обява;
Условия за кандидатстване;
Документи за информация към Условията за кандидатстване;
Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
Условия за изпълнение;
Документи към Условията за изпълнение;

Прочитания: 1585 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене