Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
Покана за участие в информационни срещи
22 Октомври 2018

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сдружение „МИГ Минерални бани – Черноочене“ ще проведе информационни срещи както следва:

07.11.2018г. – 09:00ч., с. Черноочене – НЧ „Пробуда 1952“ – информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места, във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;

07.11.2018г. – 11:00ч., с. Черноочене – НЧ „Пробуда 1952“ – информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места, във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

Прочитания: 84 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене