Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
ПОКАНА
22 Октомври 2018

Управителнят съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани всички заинтересовани лица - местни лидери на организирано обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ включени в Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.
Обучението е 1 /едно/ на брой  на Тема: „Обучения на местни лидери свързани с подготовката на проектни предложения по обявена Процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020г.

Обучението ще бъде реализирано при следния ГРАФИК:

  1. Обучение № 1

Дата на провеждане: 07.11.2018г. – 08.11.2018г.
Място: НЧ „Пробуда 1952“, с. Черноочене.
Първи ден – начален час: 13:00ч.
Втори ден – начален час: 09:00ч.

За въпроси относно организацията и провеждането на обученията, може да се свържите на телефон 0879 298 989, или по e-mail: mig_min.bani@abv.bg, както и в офиса на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3

Прочитания: 102 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене