Брошура

  Брошура

  Дипляна

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Декември - 2017 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
04 Декември 2017   Прочитания: 27
На 01.12.2017г. и 02.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Минерални бани.

07 Декември 2017   Прочитания: 40
На 04.12.2017г. и 05.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Черноочене.

11 Декември 2017   Прочитания: 2
На 08.12.2017г. и 09.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в с. Караманци, община Минерални бани.

11 Декември 2017   Прочитания: 7
На 09.12.2017г. и 10.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно на тема: Прилагане на мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани. На обучението присъстваха и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

13 Декември 2017   Прочитания: 6
На 11.12.2017г. и 12.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в община Минерални бани. Бяха поканени представители от общинска администрация на община Минерални бани, училища, читалища и НПО на територията на община Минерални бани. Обучението бе реализирано във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Общините Минерални бани и Черноочене“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от ЕЗФРСР.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.