Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Декември - 2017 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
04 Декември 2017   Прочитания: 729
На 01.12.2017г. и 02.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Минерални бани.

07 Декември 2017   Прочитания: 626
На 04.12.2017г. и 05.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в община Черноочене.

11 Декември 2017   Прочитания: 646
На 08.12.2017г. и 09.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение във връзка с подготовка и кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ в с. Караманци, община Минерални бани.

11 Декември 2017   Прочитания: 795
На 09.12.2017г. и 10.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно на тема: Прилагане на мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани. На обучението присъстваха и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

13 Декември 2017   Прочитания: 587
На 11.12.2017г. и 12.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в община Минерални бани. Бяха поканени представители от общинска администрация на община Минерални бани, училища, читалища и НПО на територията на община Минерални бани. Обучението бе реализирано във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Общините Минерални бани и Черноочене“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от ЕЗФРСР.

14 Декември 2017   Прочитания: 751
На 12.12.2017г. и 13.12.2017г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Стратегическо и оперативно управление на МИГ, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

18 Декември 2017   Прочитания: 779
На 16.12.2017г. и 17.12.2017г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Прилагане на процедури за подбор на проекти към СВОМР на МИГ Минерални бани - Черноочене, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

20 Декември 2017   Прочитания: 740
На 18.12.2017г. и 19.12.2017г. се проведе двудневно обучение за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: Подготовка на проектни предложения по мярка 7.2, 7.5 и 7.6 към СВОМР на МИГ Минерални бани - Черноочене, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани.

21 Декември 2017   Прочитания: 806
На 20.12.2017г. от 10:00 часа в с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9, заседателна зала на общинска администрация община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души.

21 Декември 2017   Прочитания: 734
На 20.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Комунига, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 11 души.

22 Декември 2017   Прочитания: 746
На 21.12.2017г. от 10:00 часа в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 13 души.

22 Декември 2017   Прочитания: 831
На 21.12.2017г. от 15:00 часа в Кметството на с. Караманци, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места. На срещата присъстваха 9 души.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене