Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Октомври - 2018 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2023 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
01 Октомври 2018   Прочитания: 2359
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

02 Октомври 2018   Прочитания: 522

дата на откриване: 02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.100 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

02 Октомври 2018   Прочитания: 570

дата на откриване: 02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ "Минерални бани - Черноочене"...

15 Октомври 2018   Прочитания: 595
Протокол № 18 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 12.10.2018 г.

22 Октомври 2018   Прочитания: 467
В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сдружение „МИГ Минерални бани – Черноочене“ ще проведе информационни срещи както следва:

22 Октомври 2018   Прочитания: 513
Управителнят съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани всички заинтересовани лица - местни лидери на организирано обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ включени в Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

23 Октомври 2018   Прочитания: 519

дата на откриване: 23.10.2018 г.
дата на приключване: 30.10.2018
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“...

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене