Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Декември - 2018 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
03 Декември 2018   Прочитания: 1693
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

03 Декември 2018   Прочитания: 1897
МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

03 Декември 2018   Прочитания: 407
На 29.11.2018г. и 30.11.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери свързани с подготовката на проектни предложения по обявена Процедура № BG16RFOP002-2.030 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“...

03 Декември 2018   Прочитания: 415
На 01.12.2018г. и 02.12.2018г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: „Изграждане на институционален капацитет за управление на МИГ, разглеждане и оценка на проектни предложения подадени за финансиране по СВОМР“...

10 Декември 2018   Прочитания: 2035
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене“ открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

10 Декември 2018   Прочитания: 623
На 07.12.2018г. и 08.12.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема: „Подготовка на проектни предложения по мерките 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“...

11 Декември 2018   Прочитания: 417
На 11.12.2018г. от 09:00 часа в с. Татарево, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

11 Декември 2018   Прочитания: 302
Протокол № 21 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 10.12.2018 г.

12 Декември 2018   Прочитания: 597
На 12.12.2018г. от 13:00 часа в с. Боян Ботево, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и ...

12 Декември 2018   Прочитания: 426
На 12.12.2018г. от 09:00 часа в с. Сърница, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

12 Декември 2018   Прочитания: 524
На 11.12.2018г. от 13:00 часа в с. Сусам, община Минерални бани се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и...

17 Декември 2018   Прочитания: 466
На 15.12.2018г. и 16.12.2018г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: „Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган за придобиване на умения за разработване и управление на проекти и постигане на обществена активност в местната общност“...

17 Декември 2018   Прочитания: 414
На 17.12.2018г. от 09:00 часа в с. Габрово, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и...

17 Декември 2018   Прочитания: 511
На 17.12.2018г. от 13:00 часа в с. Лясково, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и...

18 Декември 2018   Прочитания: 430
На 18.12.2018г. от 09:00 часа в с. Водач, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4.1...

18 Декември 2018   Прочитания: 393
На 18.12.2018г. от 13:00 часа в с. Минзухар, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и...

21 Декември 2018   Прочитания: 584
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общините Минерални бани и Черноочене“ има удоволствието да Ви покани на Годишна конференция с информационен базар на която ще се представи дейността на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

21 Декември 2018   Прочитания: 416
На 19.12.2018г. и 20.12.2018г. се проведе двудневно обучение на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи за подготовка на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“...

31 Декември 2018   Прочитания: 557
На 28.12.2018г. от 10:00ч. се проведе „Годишна конференция с информационен базар за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи“ в с. Минерални бани, хотел „Изворите“, община Минерални бани.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене