Брошура

  Брошура

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Април - 2019 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
02 Април 2019   Прочитания: 91
Протокол № 29ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

02 Април 2019   Прочитания: 78
Протокол № 30 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

24 Април 2019   Прочитания: 88
Протокол № 31 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 23.04.2019 г.

24 Април 2019   Прочитания: 71
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 23.04.2019 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 31/23.04.2019 г.

25 Април 2019   Прочитания: 66
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.100 по Мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 96
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 82
На 22 април 2019 г., в 17.00 ч. приключи втория прием на проектни предложения, по процедура с № BG16RFOP002-2.030 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, мярка ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подадени са общо 4 проектни предложения. Наличният остатъчен бюджет по процедурата е: 501 055.20 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 10 %.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене