Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Февруари - 2019 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
13 Февруари 2019   Прочитания: 503
Протокол № 24ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 12.02.2019 г.

14 Февруари 2019   Прочитания: 609
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

15 Февруари 2019   Прочитания: 501
Протокол № 25 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 14.02.2019 г.

15 Февруари 2019   Прочитания: 722
относно Процедура с № BG06RDNP001-19.114,
мярка 6.4.1.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Във връзка с констатирана допусната техническа грешка в т. VI. Заявено изпълнение на критериите за подбор от Приложение № 1 – „Основна информация за проектното предложение“, по Процедура с № BG06RDNP001-19.114, мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ качена в ИСУН 2020, и установяване наличието на дублираща са информация във Формата за наблюдение и оценка на проектни предложения в същото Приложение № 1, в която исканата информация до някъде се припокрива с тази в Приложение № 22 – Формуляр за мониторинг от Документи за попълване към Условия за кандидатстване, бе взето решение от УС да бъде отстранена допуснатата техническа грешка и Формата за наблюдение и оценка да бъде премахната от Приложение № 1.

18 Февруари 2019   Прочитания: 524
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

18 Февруари 2019   Прочитания: 872
ИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че тече втори краен срок за прием на проектни предложения по мярка ОПИК от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG16RFOP002-2.030 - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

19 Февруари 2019   Прочитания: 650
Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене