Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Април - 2019 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
02 Април 2019   Прочитания: 461
Протокол № 29ОС от заседание на ОС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

02 Април 2019   Прочитания: 459
Протокол № 30 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.04.2019 г.

24 Април 2019   Прочитания: 528
Протокол № 31 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 23.04.2019 г.

24 Април 2019   Прочитания: 501
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 23.04.2019 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 31/23.04.2019 г.

25 Април 2019   Прочитания: 603
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.100 по Мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 530
На 23.04.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани - Черноочене" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.110 по Мярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за ВОМР на МИГ.

25 Април 2019   Прочитания: 577
На 22 април 2019 г., в 17.00 ч. приключи втория прием на проектни предложения, по процедура с № BG16RFOP002-2.030 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, мярка ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подадени са общо 4 проектни предложения. Наличният остатъчен бюджет по процедурата е: 501 055.20 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 10 %.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене