Брошура

  Брошура

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Юни - 2020 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
04 Юни 2020   Прочитания: 29
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 03.06.2020 г. съгласно Протокол № 45/03.06.2020 г.

11 Юни 2020   Прочитания: 80

дата на откриване: 11.06.2020 г.
дата на приключване: 18.06.2020 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за обществено обсъждане проект на документация по процедура за подбор на проекти BG 06DNP001-19.326 на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

15 Юни 2020   Прочитания: 50
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ , чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

15 Юни 2020   Прочитания: 40
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че тече ВТОРИ КРАЕН СРОК за прием на проектни предложения по мярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.110

15 Юни 2020   Прочитания: 30
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) от 10.00 часа.

19 Юни 2020   Прочитания: 52
за искана промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. изменен с Допълнителни споразумениия от 25.05.2018 г., 27.08.2018 г. и 07.08.2019 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене