Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

ОБОСНОВКА за искана промяна на Споразумение за изпълнениена стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
[публ: 02 Февруари 2018г.]

В СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е включена мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП” от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК).
При подготовката на Стратегията е заложен интензитет на безвъзмездната помощ по ОПИК в размер на 60 % за малки и 70% за средни предприятия от териториите на община Минерални бани и община Черноочене. Този интензитет е съответствал на описаният в Насоките за кандидатстване интензитет за предприятия от Южен централен район на планиране, при отваряне на идентичната схема на национално ниво. Заложените средства в СВОМР по ОПИК за мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП” са в размер на 821 448 лв. В ИГРП за 2018 г. е заложен прием по мярката с първи краен срок Април 2018 г. – Май 2018 г. и втори краен срок Ноември 2018 г.
В процеса на прилагане на СВОМР е установен пропуск при определянето на финансовите параметри на мярката, като не е взет предвид допустимия по-висок интензитет на помощта за мерки от ОПИК при прилагане на подхода ВОМР.
Съгласно одобрените на 24.11.2016 г. от Комитета за наблюдение на ОПИК Методология и критерии за подбор на операции в обхвата на инвестиционните приоритети по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по ОПИК, максималният интензитет на мерки по ВОМР по тези оси е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия. 
Доколкото допустимият интензитет на помощта от 90% е значително по благоприятен за бенефициентите от територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, очакваме, че ще се повиши интереса към мярката в следствие на повишаване  на възможностите на местните фирми за осигуряване на необходимото собствено финансиране и вероятността за безпроблемно изпълнение на проектите. Екипът и органите на сдружението, след направено обсъждане, взеха решение за внасяне на искане за изменение на СВОМР в частта финансови параметри на мярката. При проведеното обществено обсъждане беше получена недвусмислена подкрепа от местните заинтересовани страни за приемане на предложената в Стратегията промяна.
Промяната на интензитета на подпомагане по мярката не налага промяна в заложените цели, приоритети, индикатори, бюджет или други части от Стратегията.
Очаква се промяната да повлияе благоприятно върху постигането на заложените цели, приоритети и индикатори, описани в СВОМР, и по конкретно  Приоритет 1: Подкрепа на предприемачеството, специфична цел 1.2: „Подкрепа за малки производства създаващи заетост, преимуществено  в сектори с висока добавена стойност”, към които е насочена мярката.
Срокът за писмени възражения и предложения по ОБОСНОВКА за искана промяна на Споразумение за изпълнениена стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е до 12.02.2018г. 
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: mig_min.bani@abv.bg или на адрес: с. Минерални бани, 6343, бул. "Васил Левски" № 3. 
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в обосновката или възражения и коментари.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОБОСНОВКА

 

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене