Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ "Минерални бани - Черноочене".[публ: 02 октомври 2018г.]

дата на откриване:  02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене"  обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.110 - МИГ  "Минерални бани - Черноочене", мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ  "Минерални бани - Черноочене"

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Основната цел на процедурата:

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Допустими кандидати

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
Земеделски производители (физически и юридически лица):
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план (БП), доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Допустими  дейности:

Подкрепа ще бъде насочена към:
1. Инвестиции в земеделски стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. Инвестиции на признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
Земеделските продукти по т. 1 и 2 , могат да бъдат само продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури

Инвестициите следва да са свързани с:
1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими разходи:

 Разходи за :
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;  (Инвестициите трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение Iкъм Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с три крайни срока за кандидатстване:

Първи срок
Начален срок за подаване на проектните предложения: 19.11 2018 година
Краен срок за подаване на проектните предложения: 04.02.2019 г. - 17.00 ч.

Втори срок
Краен срок за подаване на проектните предложения: 29.04.2019 г. – 17.00 ч.

Трети срок
Краен срок за подаване на проектните предложения: 21.10.2019 г. – 17.00 ч. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения)

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:
 https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е в размер на 410 724.00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.
Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“:

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата  равностойност на 3 000 евро – 5 867,40 лв.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000  евро – 195 580,00 лв.
В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 2 933,70 лева.
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 97 790,00  лева.

Интензитет на финансовата помощ

Важно!  Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.
Процент на съфинансиране !

За индивидуален бенефициент:

- 50 % за ндивидуален проект, ако не са приложими т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел 10 “Процент на съфинанси-ране“ от Условията за кандидат-стване - за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро СПО;
- 60 % за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване - за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро СПО;
- 70 % за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване

Критерий за избор на проекти и тяхната тежест:

1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, млечно животновъдство    - 20 т.
2. Проектът е за биологично производство – 10 т.

3. Проектът осигурява допълнителни работни места:
- чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 т.
            - чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 20 т.

4. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство – 30 т.
5. Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството – 10 т.

6. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство – 10 т.

Лица за контакт и място да достъп до подробна информация:

Юджел Лютви  – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;
Айлин Мустафа   - експерт „СМР“ – тел. 0883 366 571
е-mail: mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бани, бул.”Васил Левски” № 3
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  1. на сайта на Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене” - http://www.migmineralnibani.com/ ;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ:
1. Проект на Обява по 4.1;
2. Проект на Условия за кандидатстване по мярка 4.1 МИГ Минерални бани-Черноочене;
3. Проект на Условия за кандидатстване - Приложения;
4. Проект на Условия за изпълнение на проекти;
5. Проект на Документи към Условия изпълнение на проекти мярка 4.1;

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене