Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.100 - МИГ "Минерални бани - Черноочене", мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ„Минерални бани – Черноочене“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ "Минерални бани - Черноочене". [публ: 02 октомври 2018г.]

дата на откриване:  02.10.2018 г.
дата на приключване: 09.10.2018 г.

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене"  обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.100 - МИГ  "Минерални бани - Черноочене", мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ„Минерални бани – Черноочене“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ  "Минерални бани - Черноочене"

Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ІІ. Допустими кандидати:

  • Общините от територията на на МИГ„Минерални бани – Черноочене“  за всички допустими дейности;
  • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
  • Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

ІІІ. Допустими дейности:
Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;
Дейност 2 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;“;
Дейност 3  „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“;
Дейност 4 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства“;
Дейност 5 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;
Дейност 7 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“.
Дейност 8 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“;

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ“Минерални бани – Черноочене“, която обхваща изцяло територията на двете Минерални бани и Черноочене.

Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по- горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход, съгласно Указание на министъра на финансите ДНФ № 3 от 23 декември 2016 г. 

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 19.11.2018 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 18.02.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават  изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/:
Индикативният бюджет на приема е: 293 375,00 лева.

VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

  • Минимален размер на общите допустими разходи 97 790,00 лева
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 391 160,00 лева

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто  от общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,  съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.100 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии

Максимален
брой точки

1.

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в
населено място извън общинския център

40

2.

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура,
обслужваща населени места с високо ниво на безработица

10

3.

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги
и обхвата на териториално въздействие:

40

4.

Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с
екологичен ефект.

10

 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

100

 

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Изпълнителен директор – Юджел Лютви, 0877 64 94 99;
Консултации на място: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, всеки работен ден от 13.00 – 17,00 часа.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
- интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;
- интернет страница на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“: http:www.migmineralnibani.com

На електронна поща mig_min.bani@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http:www.migmineralnibani.com и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bgединствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ:
1. Проект на обява по мярка 7.2;
2. Проект на Условия за кандидатстване по мярка 7.2 МИГ Минерални бани-Черноочене;
3. Проект на Условия за кандидатстване - Приложения;
4. Проект на Условия за изпълнение на проекти;
5. Проект на Документи към Условия изпълнение на проекти мярка 7.2;

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене