Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.[публ: 23 октомври 2018г.]

дата на откриване:  23.10.2018 г.
дата на приключване: 30.10.2018 г.

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Оперативна програма:

Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка:

19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Подмярка 6.4.1 ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.
Очаквани резултати:
-   създадени нови производства, услуги, дейности на територията
-   създадени работни места.

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
МИГ „Минерални бани - Черноочене” - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за точка „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за  подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:
На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с три крайни срока за кандидатстване
Начален срок за подаване на проектните предложения: от  10.12 .2018г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на  11.03.2019 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на  30.06.2019 г.
Трети краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на  25.11.2019 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 584 222.00  лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ
Минимална стойност на допустимите разходи – 1 958.00 лева
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 195 558.00 лева
Максимален размер на субсидията за един проект – 146 685.00 лева
Интензитет на финансовата помощ
Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Мин. стойност БФП/ФИ –   1 469.10 лв.
Макс. стойност БФП/ФИ - 146 685.00 лв.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Критерии

Макс. точки

1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм

20

2. Проекти за производствени дейности

25

3. Проектът създава работни места:

   • чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 точки
   • чрез проекта се разкриват три до пет работни места – 20 точки
   • чрез проекта се разкриват шест и повече работни места – 30 точки

30

4. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 година преди датата на кандидатстване

5

5. Проектът е за услуги

20

ОБЩО

100

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;
е-mail: mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бан, бул.”Васил Левски” № 3

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене” - http://www.migmineralnibani.com/;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ:
1. Проект на обява по мярка 6.4.1;
2. Проект на Условия за кандидатстване по мярка 6.4.1 ;
3. Проект на Условия за кандидатстване - Приложения по мярка 6.4.1;
4. Проект на Условия за изпълнение по мярка 6.4.1;
5. Проект на Условия за изпълнение - Приложения по мярка 6.4.1;

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене