Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.056 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ .[публ: 12 юни 2019г.]

дата на откриване:  12.06.2019 г.
дата на приключване: 19.06.2019 г.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане повторно проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г., СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ публикува в секция  „Документи за публично обсъждане“ проект на документация във връзка предстоящото повторно обявяване на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.056 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“  – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 4 „Подкрепа за микро, малки и средни предприятия, осигуряващи заетостта на територията ", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Специфична цел 7  „Разширяване на производствения капацитет на малки и средни промишлени предприятия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Минерални бани и община Черноочене.
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал. 
Общият размер на остатъчния финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  240 055,20 лв. (122 738.27 евро).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 88 012,35 лева, а максималният размер е 352 049,40 лева. 

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.056 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-188/29.11.2016 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 19.06.2019 г. (включително) на следната електронна поща: 
mig_min.bani@abv.bg 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.   

 

ДОКУМЕНТИ:
1. Проект на обява;
2. Проект на Условия за кандидатстване;
3. Проект на приложения към Условията за кандидатстване;
4. Проект на Условия за изпълнение;
5. Проект на приложения към Условия за изпълнение, вкл. и проект на Административен договор;

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене