Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

Обществено обсъждане на проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“[публ: 20 май 2020г.]

дата на откриване:  20.05.2020 г.
дата на приключване: 27.05.2020 г.

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене"  обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Основната цел при прилагането на мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура  за публично ползване.
Допустими кандидатипо процедурата са:

  1. Общини на територията на МИГ – община Минерални бани и община Черноочене;
  2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ;

 Допустими дейности и разходи:

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение. Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

Допустими разходи за:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на  195 583,00 лева.


Общ размер на БФП

Финансиране от ЕЗФРСР

Национално съфинансиране

195 580,00 лв.
100 %

 

(100 %)

 

176 022,00 лв.
90%

19 558,00 лв.
10 %

 

(25
 %)

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 160,00 лв.
Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Безвъзмездна финансова помощ:
1.Минимален размер на БФП:
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 19 558,00 лева.
2. Максимален размер на БФП:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект при интензитет на подпомагане 100% е 195 558,00 лева

Съфинансиране от бенефициента:
За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи, финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.
ВАЖНО! В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Критерии за избор на проектни предложения и тежест:


Критерий

Мах оценка

1.

Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители

40

2.

Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности

30

3.

Проектът, осигурява подобряване на околната среда, и постига екологичен ефект и въздействие

30

Максимален брой точки

100 т.

Минимален брой точки 

10 т.

ВАЖНО: В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им,  тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители“ - 40 точки
2. Получени точки по критерий „Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности“ – 30 точки;                                
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.
В случаите, когато и след извършено допълнително класиране по предходния текст, се класират проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства и безвъзмездната финансова помощ надвишава определения бюджет в поканата, проектните предложения се вписват в списък с резервни проекти.
По отношение на получилите еднакъв брой точки проекти и за които е наличен бюджет, финансиране се получава, независимо от мястото, което заемат в класирането помежду си.

Период на прием и място на подаване на проектните предложения

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Начална дата за прием на проектни предложения: 29.06.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.09.2020 г. - 17.00 ч.

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация:
Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, e-mail: mig_min.bani@abv.bg
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Адрес на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.migmineralnibani.com, https://eumis2020.government.bg.

Начин за подаване на проектни предложения: Подаването на Проектните предложения по настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

ДОКУМЕНТИ:
1. Проект на Обява по мярка 7.5;
2. ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по мярка 7.5;
3. ПРОЕКТ на Документи за информация към УК по мярка 7.5;
4. ПРОЕКТ на Документи за попълване към УК по мярка 7.5;
5. ПРОЕКТ на Условия за изпълнение по мярка 7.5;
6. ПРОЕКТ на Документи към условия за изпълнение по мярка 7.5;

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене