Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

Обществено обсъждане на проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG 06DNP001-19.326 на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"[публ: 11 януари 2021г.]

дата на откриване:  11.01.2021 г.
дата на приключване: 18.01.2021 г.

СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене"  обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.326 - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Минерални бани – Черноочене“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.


Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

 Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 е в обхвата на основна цел 1. Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията:
•   преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;
•   закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства;
•   повишаване на доходите в земеделието;
•   преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип
•   слабо развито биологично земеделие
Специфична цел 1. Повишаване на доходите от растениевъдство и животновъдство, посредством преминаване към нови култури и биологични земеделски практики.
                              
Конкретни цели на мярката:
Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на  жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез: 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде между  6 000 и 7 999 евро;
3. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности и производството на кандидатите по процедурата да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично маслени и лекарствени култури“.
4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими дейности по процедурата:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за:

 • модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • намаляване на потреблението на енергия;
 • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ, а именно:  Община Минерални бани и/или община Черноочене.


Допустими разходи:
 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др;
 4. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2, 3 като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
Разходите по т. 4 за консултации - за разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта, включени в т. 1, 2, 3 от раздел 14.1 „Допустими видове разходи“.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 97 791 лв.
Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 1 955,80 лв.
Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 48 895,00 лв.


Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е от 60% до  80%.


Критерии за подбор и тежест:

Критерий

Максимален  брой точки

1

Проектът е за биологично производство

30

2

Проектът осигурява допълнителна заетост

 

чрез проекта се разкриват до 2 работни места

15

 

чрез проекта се разкриват три и повече работни места

30

3

Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

20

4

Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство

20

 

Общо

100

Проекти, получили по-малък брой точки от „15”(петнадесет) от оценка  на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се одобряват за подпомагане!
За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 15 точки по критериите. Проектно предложение, което не премине минималния праг от 15 точки, се предлага за отхвърляне.


Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с един  краен срок за прием :
Начална дата за прием на проектни предложения: 16.02.2021 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 22.03.2021 г. - 17.00 ч.
Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Лице/а за контакт:

Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, e-mail: mig_min.bani@abv.bg.
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.migmineralnibani.com, https://eumis2020.government.bg.


Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : https://www.migmineralnibani.com/
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Минерални бани - Черноочене, с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Минерални бани - Черноочене.
ВАЖНО!
Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.
За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.


Документи и приложения за кандидатстване:
1. Обява 4.1.2., МИГ „Минерални бани – Черноочене“;
2. Условия за кандидатстване по подмярка 4.1.2., МИГ „Минерални бани – Черноочене“;
3. Документи за попълване към условията за кандидатстване;
4. Документи за информация към условията за кандидатстване;
5. Условия изпълнение на проекти по подмярка 4.1.2., МИГ „Минерални бани – Черноочене“;
6. Документи към условията за изпълнение;

 

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене